ممنوعیت سخنرانی انتخاباتی سیاستمداران خارجی در آلمان

Shargh - - جهان -

وزارت خارجــه آلمــان با ابلاغ بخشــنامهای به ســفارتهای این کشــور در جهان اعــلام کرد حق ســخنرانی نمایندگان سیاســی کشــورهای خارجی در آلمان محدود میشــود. بنا بر گفته مارتین شفر، ســخنگوی وزارت خارجه، هدف از اعلام ممنوعیت ســخنرانی نمایندگان کشــورهای خارجی در آلمان، جلوگیری از تســری پیامدهای ناشــی از درگیریها و کشــمکشهای سیاســی موجود بیــن گروههای مختلف در کشورهای دیگر به جامعه آلمان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.