گفتوگوی تلفنی پوتین و اردوغان درباره سوریه

Shargh - - جهان -

ولادیمیــر پوتین، رئیسجمهور روســیه و رجب طیــب اردوغان، همتای ترکیــهای او، درباره راههای حلوفصل بحران ســوریه و نشســت آتی آستانه که اوایل مــاه میلادی جاری برگزار میشــود، گفتوگو کردنــد. این گفتوگــوی تلفنی پــس از آن صورت گرفت که معاون نخســتوزیر ترکیــه گفته بود که تصمیــم درج ادلــب در مناطــق کاهــش تنش در نشست آستانه گرفته شــده و هدف ادامه آتشبس در این استان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.