متهمشدن لوپن به رسوایی مالی

Shargh - - جهان -

رهبر حــزب جبهه ملی فرانســه رســما به این مســئله که حزبش به صورت غیرقانونی میلیونها یورو را از پارلمان اروپا برای پرداخت حقوق کارکنان خود در فرانســه هزینه کرده، متهم شــد. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، رودولف بوسلو، وکیــل مارین لوپن، رهبر راســت افراطی جبهه ملی فرانســه، گفت: لوپن ازسوي دادگاه بدوی در پاریس احضار شــد و همانطور که انتظار داشــتیم، قضات موکلم را متهم کردند اما لوپن درخواست تجدیدنظر میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.