تقدیر العبادی از فتوای جهاد آیتالله سیستانی

Shargh - - جهان -

دفتر حیدر العبادی، نخســتوزیر عراق، با انتشار بیانیهای از آیتالله العظمی ســیدعلی سیســتانی، مرجع عالیقدر شیعیان عراق، به دلیل حمایتهای گســترده و مســتمرش از نیروهای شــجاع و فداکار عراقی در صفوف مختلف که در ســه ســال گذشته پیروزیهــای بزرگــی را رقــم زدهانــد و آخرین آنها پیروزی درخشانشــان در موصل بود، تقدیر و تشــکر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.