فرهنگ. تاریخ. سیاست

Shargh - - انديشه - مقالات و گفتوگوهاي همایون كاتوزیان ناشر: شركت سهامي انتشار چاپ اول: ۱۳۹۶ قیمت:۱۹500 تومان

خــود «اقتصاد سیاســي ایــران؛ از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی» نشــان ميدهد که چگونه استبداد سنتي و رانت بيحساب نفت دست به دســت هــم دادند تا از توســعه اقتصادي و ریشــهدار و بلندمدت در ایــران جلوگیري کننــد و روند قبلي در دوره محمدرضاشــاه تبدیــل به اســتراتژي رانتي توســعه ميشود و نميتوانــد توســعه اقتصــادي ریشــهدار و بادوامــي را پایهگذاري کنــد. او با تبعیت از رویکرد تحلیلی نظریه شیوه تولید آسیایی مارکس و استبداد شرقی ویتفوگل براي چنین ســاختاری روند شــکلگیري نظام طبقاتی، فئودالیســم و سرمایهداری از نــوع اروپایی را بــا توجه به عدم انباشــت ســرمایه در ایــران منتفي ميداند.

در کتــاب «فرهنــگ، تاریــخ، سیاســت» عاوه بر نظریه اســتبداد تاریخــي، جامعه کلنگــي، اقتصاد رانتي و دیگر نظریات شناختهشــده او مقــالات و گفتوگوهاي متنوعي دربــاره نقش ســعدي در ادبیات و تاریــخ ایــران، دموکراســيخواهي در مشــروطه ایرانــي، فرازوفــرود صــادق هدایــت، خاطــرات خلیل ملکــي و جبهــه ســوم، خاطرات دوران کودکي، مليشــدن صنعت نفت، خاطرات مدرســه البرز و دکتر مجتهدي، مهاجرت به انگلســتان، دوســتي با حمید عنایــت و جامعه سوسیالیســتها و مســائل سیاسي روز مثــل رابطــه ایــران و آمریکا و سیاســت اصاحطلبــي در ایــران به چشم ميخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.