فراسوی هگل و نیچه )فلسفه فرهنگ و فاعلیت(

Shargh - - انديشه - الیوت ل. ژورست ترجمه: خسرو طالبزاده ناشر: مرکز قیمت: 42500 تومان

در بخش دوم کتاب، نویســنده به ادراک خــاص هگل و نیچه از فاعلیت انســانی میپردازد. فصول این بخــش از فصول بخش اول مختصرترند. فصل پنجم تأملاتی کلی اســت درباره معنای فاعلیت انســانی. نویســنده میان شــخصها و فاعلها تمایز میگــذارد و به شرح تبارشــناختی چارلز تیلور از فاعل توجه ویژهای دارد. همچنین توجهــی دارد به این موضوع که چگونه هگل و نیچه با الگوی تیلور جفتوجور درمیآیند. فصل ششــم به معنای بازشناســی نزد هگل میپردازد. در نظر نویســنده، معنای بازشناســی به کار چارهاندیشی موردنظــر هگل برای بحران فرهنگ مدرن میآیــد که مبانی ایضاح نظریــه فاعلیت را فراهم میکند. در فصول هفتم و هشــتم، تفســیر مبســوطی از معنای بازشناســی هگل در پدیدارشناسی روح مطرح میشــود. در فصــل نهم، فاعلیــت هگلی را به صورت وســیعتری میکاود و تأملی دارد بر مصادره بازشناســی به دست الکساندر کوژو که به گمان نویســنده ایــده حقیقی هگل را تحریــف میکند. فصل دهم با تجزیه و تحلیل تصور نیچه از فاعلیت آغاز میشــود و نشان میدهد فاعلیت موردنظر نیچه که حاوی اجزایی متکثر است، امکان یگانگــی و یکپارچگی را ســلب نمیکند. فصل یازدهــم، با تأکید بر مفاهیــم «اراده» و «قدرت»، «اراده معطوف به قدرت» را مدنظر قرار میدهد و میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا نیچه از «قدرت»، خدایگانی یا اســتیلا را مراد میکند؟ نویســنده در فصل دوازدهم، به درون سویهای از فلسفه نیچه نقب میزند که کمتر بسط یافته: اینکه او نســبتهای ما با دیگری را چگونه تصور میکند. ژورست در فصل سیزدهم، افق وسیعتری را در نظر میگیرد تا دیدگاههای معاصری را بررسی کند که میتوانند پیامدهای فاعلیت نیچهای تلقی شوند. او با تأکید بر تأثیر امانوئل لویناس بر تفکر ژاک دریدا، از دریدا آغاز میکند. همچنین به ژاک لکان میپردازد که اگرچه مستقیما تحتتأثیر نیچه نیســت، نظریه روانکاویاش مضمون فاعلیت نامتمرکز را بهگونهای شرح و بسط میدهد که بینشی نیچهای از فاعلیت را قوام میبخشد. و در آخر، جودیت باتلر را مدنظر قرار میدهد، که نظریههایش درباره جنســیت و فاعلیت را بهواسطه تأکید میشــل فوکو بر بدن، بهمنزله امری که به لحاظ فرهنگی قوام یافته، از نیچه وام میگیرد. در بخش آخر کتاب نیز نتایج مطالعه نویسنده درباره نسبت میان هگل و نیچه به اختصار مرور میشــود و نشــان میدهد که قصــدش از مطالعه درباره نســبتهای میان هــگل و نیچه تبیین تعهد مشــترک آنها در پرداختن به تمامی مفاهیم ظاهرا متخالف است و مدعی است آشتی میان هگل و نیچه مستلزم خلاصی از مسائل جدلیالطرفین منسوخ و بیفایده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.