بازی دو سر برد بنسلمان در زمين روسيه

Shargh - - جهان -

4. تقويــت همکاریهــای نفتی: روابط اقتصــادی و بازرگانی روســيه و عربســتان گســترده و متنوع نيست؛ بهگونــهای کــه براســاس برخــی آمارها، در نيمه نخســت ســال جاری مبــادلات بازرگانــی بيــن دو کشــور حــدود 124ميليون دلار بوده اســت، امــا موضوعی که برای هر دو کشــور حائز اهميت است، توافق و همکاری در زمينــه انرژی اســت. عربســتان و روســيه بزرگتريــن توليدکننــدگان و صادرکنندگان نفت در جهان هســتند و از همين منظر، دو کشــور احســاس میکنند که بــرای تنظيم قيمت نفت بايد هماهنگی بيشــتری داشته باشند. مشــکلات اقتصادی روسيه از يکسو و کســری بودجه بیســابقه عربستان از ســوی ديگــر بهتريــن دليــل برای همکاریهای نفتی دو کشــور اســت. عربســتان بــرای تأميــن هزينههــای نظامیگری خود در منطقه و همچنين تأميــن منابع مالی بــرای قراردادهای نظامی جديد خود با آمريکا نيز چارهای جز همکاری با روسيه ندارد.

5. تضميــن همکاریهای نظامی و هســتهای: با توجه به اينکه اساســا ســاختار تســليحات ارتش عربستان آمريکايــی اســت، حجم تســليحاتی کــه عربســتان از روســيه میخــرد، با تســليحاتی کــه از آمريــکا خريده قابلمقايســه نيســت، اما عربســتان بــرای حفظ و تقويت مناســبات خود از ابزارهــای گوناگونی بهره میبرد که يکی از مهمترين آنها خريد تسليحاتی اســت. مذاکرات رياض با مسکو برای خريد «اس-400» در همين راستا قابل ارزيابی اســت. علاوهبراين خريدهای تســليحاتی از مســکو میتواند نوعی موازنــه را بين آمريکا و روســيه حفظ کنــد و تا حدودی نارضايتی روسها را نسبت به خريدهای تسليحاتی گسترده از آمريکا تســکين دهــد. علاوهبراين، عربســتان درصــدد اســت بــا حفظ مناسبات عادی خود با روسيه، تعهدات اين کشور در زمينه هستهای را تضمين کند. رياض در کنــار موافقتنامههای امضاشــده بــا فرانســه و کرهجنوبی در ســال 2015 در زمينه ســاخت 16 نيروگاه اتمی در کشــور خود، با روسيه نيــز توافقنامههايی را در اين زمينه به امضا رســانده و تحت هيچ شــرايطی حاضر نيست تنش در روابط با مسکو بــه ناتمامماندن پروژههــای اتمی در اين کشــور منجــر شــود. بهطورکلی میتوان بيان کرد که عربستان با اتخاذ چندجانبهگرايی در عرصه ديپلماسی تلاش دارد مناسبات و روابط خود را با همه قدرتهای بزرگ حفظ و تقويت کند. با وجــود اينکه روابــط رياض با واشنگتن از ارجحيت بيشتری برخوردار است، اما رهبران عربستان با آگاهی از قدرت نقشآفرينی و تأثيرگذاری روسيه در معادلات منطقهای و جهانی، سعی کردهاند تا مناســبات رياض و مســکو دستخوش تنش جدی يا بحران نشود. در مقابل نيز روســيه با اطلاع از قدرت کنشــگری عربســتان بر ايــن موضوع واقف است که حل مسائل ژئوپليتيک غرب آســيا بدون درنظرگرفتن رياض امکانپذير نيست.

علاوهبراين نيز مسائل و معضلات اقتصادی روسيه نيروی گامی رو به جلو برای همکاری اين کشــور با عربستان، بهويژه در زمينه نفتی و توسعه روابط اســت. برخلاف عربستان که خواستار بهرهگيری از ظرفيتهای منطقهای و بينالمللی روسيه برای حل چالشها و پيشــبرد سياســتهای اســتراتژيک خود در منطقه است، مسکو با نگاهی واقعگرايانــه و منفعتطلبانــه و نــه لزوما استراتژيک درصدد بهرهگيری از پتانسيلهای اقتصادی و مالی سعودی برای حل مشــکلات اقتصادی کنونی خود اســت. درواقع رهبران روســيه هم از چالشها و اهــداف منطقهای کنونی سعودیها در منطقه آگاهند و هم از محدوديتهای سعودیها برای طراحی روابط استراتژيک طولانیمدت با مســکو خبر دارند. برايناســاس در چنين شرايطی آنچه بيش از همه برای روسهــا اهميت دارد، حفــظ روابط نزديک با رياض برای کســب منافع و منابع اقتصادی اســت و اين موضوع لزومــا به معنــای تغييــر ديدگاههای اســتراتژيک روســيه در خاورميانــه نخواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.