پنج قاره

Shargh - - حوادث -

28 کشته و زخمی در تیراندازیهای آمریکا گان وایلنس آرکایــوز:

در تیراندازیهایي در نقاط مختلــف آمریکا هفت نفــر کشــته و 21 نفر زخمی شدند. در تیراندازی در شهر «دیتون» در ایالت اوهایو یک نفر زخمی شــد و تیراندازی در شــهر موبایل در ایالت آلاباما یک کشــته بر جا گذاشــت. در تیراندازی در شــهر «دیکاتور» در ایالت آلابامــا یک نفر زخمی شــد، تیراندازی در شهر «ســاواناه» در ایالت جورجیا یــک زخمی بر جا گذاشــت و در تیراندازی در شــهر «کارســون» در ایالت کالیفرنیا یک نفر کشــته شــد. تیرانــدازی در شــهر «میامی» در ایالــت فلوریدا یک کشته بر جا گذاشت، در تیراندازی در شهر «فیلادلفیا» در ایالت پنســیلوانیا یک نفر زخمی شــد و تیراندازی در شــهر «یونیورســیتیپارک» در ایالــت ایلینوی یک کشته بر جا گذاشت. در تیراندازی در شهر «انگلوود» در ایالت ایلینوی دو نفر زخمی شــدند. تیراندازی در شــهر «پالمدزرت» در ایالت کالیفرنیــا یک زخمی بر جا گذاشــت و در سه فقره تیراندازی جداگانه در شهر «شــیکاگو» در ایالت ایلینوی سه نفر زخمی و یک نفر کشته شــدند. در تیراندازی در شــهر نیویورک دو نفر کشته و شــش نفر زخمی شــدند، تیراندازی در شهر «بالتیمور» در ایالت مریلند سه زخمی بر جا گذاشت و در تیراندازی در شهر «بوستون» در ایالت ماساچوست دو نفر زخمی شدند.

محاکمه نفر ســوم واتیکان به اتهام سوءاستفاده جنسی از کودکان شــبکه فرانس 24:

کاردینــال جورجپــل باید در 18جولاي آینده در دادگاهی در کشــورش استرالیا به دلیل اتهامات وارده به وی درباره سوءاستفاده جنسی از کودکان محاکمه ميشــود. کاردینال پل که مسئول امور مالی واتیکان اســت و از این لحاظ سومین مقام این نهاد محســوب میشــود، بالاترین مقام مسیحی استرالیاســت. این کاردینال 76ساله به دلیل اتهامات سوءاســتفاده جنســی از کودکان در دهههای 70 ، 80 و 90 محاکمه ميشــود. خودش ایــن اتهامات را رد کرده و در ســخنانی در رم گفــت: من برای حضور در دادگاه بیتابــم. مــن بیگناهم و ایــن اتهامات غلط اســت. هرگونه ایده سوءاســتفاده جنســی برای من غیرقابل تحمل است. این دادگاه به من اجازه میدهد بیگناهیام را ثابــت کنم و برای ادامه فعالیتم به رم بازگردم.

60 مفقودی بر اثــر واژگونی قایــق مهاجران در سواحل لیبی

خبرگزاری فرانســه: ســازمان جهانــی مهاجرت اعلام کرد در ســاعتهای گذشته دستکم 60 مهاجر غیرقانونی در ســواحل دریای مدیترانه مفقود شدند. ســازمان جهانی مهاجرت افزود: یک قایق مهاجران غیرقانونی بــا حدود 1۴0 تا 150 سرنشــین در فاصله پنج ســاعت با اروپا در آبهای مدیترانه واژگون شــد که در عملیات امداد و نجات دستکم 80 نفر از آنها نجات یافتند. براســاس این گــزارش، نیروهای نجات غریق ایتالیایی مهاجران نجاتیافته را به ایتالیا منتقل کردند. از آغاز ســال 2017 میلادی شــمار پناهجویانی که وارد اروپا شدهاند به بیش از 83 هزار نفر میرسد که 85 درصد آنها وارد خاک ایتالیا شدند درحالیکه شــمار آنها در مدت مشابه در ســال گذشته به حدود 216 هزار نفر میرســید. با فرارسیدن فصل تابستان و بهبود شــرایط جوی و دریایی، همواره شمار بیشتری از پناهجویــان کــه از فقر و جنگها فــرار کردهاند، به امید یک زندگی بهتر، دســت به سفری پرمخاطره به سوی اروپا از طریق دریای مدیترانه که دیگر تبدیل به گورستان پناهجویان شده است، میزنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.