شگرد عجیب سارق برای فرار

Shargh - - حوادث -

مهــر: رئیــس کلانتری 1۴2 کــن، صبح امــروز از دســتگیری دو سارق خودروی به عنف و کشف اموال مســروقه خبر داد. ســرهنگ علیرضا یوسفوند گفت: در پــی مراجعــه یکی از شــهروندان بــه کلانتری و اعلام ســرقت به عنف خــودرو و محتویات آن، تیمی از مأمــوران انتظامی به محل ســرقت اعــزام که در تحقیقات پلیسی، مشــخص شد این موضوع صحت دارد. وی افزود: مالباخته که از ناحیه چشــم سمت چپ و ســر مصدوم شده بود، در اظهارات خود گفت حدود یک ساعت قبل برای شستن خودرو سواری به پارک کوهسار رفته که ســه نفر جوان حدودا 25 الی 30ســاله به وی نزدیک شــده و به بهانههای واهی مالباختــه را مورد ضربوشــتم قــرار میدهند و با تهدیــد چاقو خودرویش را بههمــراه محتویات آن از قبیل: دو دســتگاه گوشــی تلفن همراه و کیف پول و مدارک هویتی به سرقت میبرند. وی گفت: دستگیری ســارقان در دســتور کار قرار گرفــت و در دو مرحله اقدامات پلیســی، متهمان که درخواست یک میلیون تومــان وجه نقد از مالباخته کرده بودند، شناســایی شــدند. رئیس کلانتری 1۴2 افزود: با هماهنگی مقام قضائی، تیمی از عوامل کلانتری به محل ملاقات اعزام شدند و مأموران مشاهده میکنند که سارقان با خودرو مالباخته برای تحویل وجه نقد در محل حاضر شدند که به محض رؤیت پلیس با خودرو مسروقه از محل متواری میشــوند. سرهنگ یوسفوند با تأکید بر اقدام فــوری مأموران انتظامی برای دســتگیری ســارقان، خاطرنشــان کرد: متهمان پس از اجرای طرح کنترل و مهار، خودرو مســروقه را در ترافیک شهر رها کرده و پیاده از محل متواری میشــوند که عوامل کلانتری موفق شــدند یکــی از متهمان را به صــورت پیاده و دیگری را که در زیر خودرو پارکشده مخفی شده بود دســتگیر کنند و به کلانتری انتقال دهند. سارقان پس از اعتراف و تشــکیل پرونده اولیه، تحویل پایگاه دوم پلیس آگاهی پایتخت شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.