کلاهبرداری به سبک آشپزی در مجالس عزا و عروسی

Shargh - - حوادث -

پلیــس: جانشــین فرماندهــی انتظامی اســتان کرمانشــاه از کشــف کلاهبرداری دومیلیاردریالی از ســوي پلیس کنگاور خبر داد و گفت: متهم به بهانه خرید براي آشــپزی مجالس عروســی و عزا از هفت واحــد صنفــی کلاهبرداری کرده اســت. ســرهنگ «علیرضــا مرزبانــی» اظهار کــرد: در پــی دریافت شــکایتهای متعدد از سوی چندین واحد صنفی در شهرســتان کنگاور مبنی بر کلاهبرداری از سوی یکی از آشــپزان مجالس عروسی و عزا، موضوع در دستور کار پلیس این شهرســتان قرار گرفت. وی افزود: فرد کلاهبردار پــس از جلب اعتماد فروشــندگان، اقلام موردنیاز را خریداری و پرداخت وجه نقد را به بعد از برگزاری مراســم موکول میکرد، بنابراین با این روش توانســته بود از هفت واحد صنفی مبلغ دو میلیارد ریال کلاهبرداری کند. این مقام انتظامی تصریح کرد: عوامل انتظامی پس از شناسایی متهم با حکم مقام قضائی برای دســتگیری وی اقدام کردند، اما مجرم محل ســکونت خود را به تهران منتقــل کرده بود و پس از مدتی با ســرقت یک دســتگاه پراید و عزیمت به منطقه، در دام مأموران پاسگاه انتظامی کرماجان شهرستان کنگاور گرفتار و پس از تعقیبوگریز تسلیم قانون شد. سرهنگ مرزبانی ادامه داد: متهم 30ساله در بازجوییهــای عوامــل انتظامی به بزه انتســابی اعتــراف کرده اســت، همچنین تــلاش پلیس برای شناسایی دیگر مالباختگان احتمالی ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.