صدور کیفرخواست پرونده نزاع در بیمارستان طالقانی کرمانشاه

Shargh - - حوادث -

میزان: دادســتان کرمانشاه از ارســال پرونده نزاع دســتهجمعی در بیمارســتان طالقانــی کرمانشــاه به دادگاه کیفــری خبر داد. محمدحســین صادقی، دادســتان عمومی و انقلاب مرکز اســتان کرمانشاه، از ارســال پرونده نزاع دســتهجمعی در بیمارســتان طالقانــی کرمانشــاه به دادگاه کیفــری خبر داد. وی گفت: در پی وقوع نزاع دســتهجمعی در آخرین روز ســال گذشــته در بیمارســتان طالقانی کرمانشاه که منجــر به ضرب و جرح عمــدی و نیز اخلال در نظم و تشویش اذهان عمومی شــده بود، پرونده قضائی تشــکیل شــد. این مقام قضائی بیان کرد: با توجه به بازتاب گســترده ایــن موضوع در فضــای مجازی با تشــکیل پرونده قضائی و ارجاع به شعبه ویژه، افراد حاضــر در نزاع با اقدامات قاطع و در کوتاهترین زمان دستگیر شــدند و متناسب با اقدامات و نقش آنها در نزاع با قرار تأمین متناســب کیفری بازداشــت شدند. صادقــی ادامــه داد: با توجه به محــل وقوع نزاع و میزان بازتــاب و تأثیر آن در اذهان عمومی پرونده در ســریعترین زمان ضمن صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواســت در راســتای اعمال ماده 230 قانون مجازات اســلامی با درخواســت مجــازات تکمیلی پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.