زنی در استان سمنان با ضربات چاقو همسرش را به قتل رساند

Shargh - - حوادث -

ایرنا: فرمانده انتظامی شهرســتان گرمسار گفت: زن 23سالهای در این شهرستان در استان سمنان، به دلیل اختلافات خانوادگی همســر خــود را با ضربات چاقو به قتل رساند. ســرهنگ ابوذر قربانی افزود: در ساعت 20:30 جمعهشــب نهم تیر یک فقره قتل در شهر گرمســار به مرکز فوریتهای پلیسی 110 گزارش شد. وی بیان کرد: مأموران برای بررسی خبر به محل حادثه اعزام و با جســم بیجان یک مرد 28 ساله که بــر اثر اصابت چنــد ضربه چاقو به قتل رســیده بود مواجه شدند. قربانی افزود: مأموران پلیس آگاهی در بررســی صحنه جرم و آثار و علائم موجود، به همسر 23 ســاله مقتول مشکوک شــدند و در بازجوییهای اولیه، این زن به قتل شــوهرش اعتراف کرد. فرمانده انتظامی شهرستان گرمسار ادامه داد: همسر این مرد در اعترافات خود عنوان کرد به دلیل داشــتن اختلاف خانوادگی با شوهرش مشاجره و سپس با استفاده از چاقوی آشپزخانه اقدام به قتل وی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.