کشف بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک در فردیس

Shargh - - حوادث -

مهر: فرمانده انتظامی اســتان البرز از کشــف 102 کیلوگــرم مــواد مخدر از نــوع تریاک در شهرســتان فردیس و دستگیری یک نفر خبر داد. سردار بخشعلی کامرانیصالــح گفــت: مأمــوران پلیس شهرســتان فردیس حین گشتزنی به یک خودرو پراید سفیدرنگ مشکوک میشوند که راننده به محض مشاهده عوامل گشت اقدام به فرار میکند. وی با بیان اینکه مأموران با هوشیاری موفق شدند خودرو را متوقف کنند، گفت: با توجه به حرکات مشــکوک راننــده، مأموران اقدام به بررســی خودرو کردند که مقدار 102 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در این خودرو کشــف شد. فرمانده انتظامی اســتان البرز در پایان گفت: مأموران راننده را دستگیر کرده و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.