قاپزن حرفهاي دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی شهرســتان بهارستان از دستگیری ســارق حرفهای که در خیابانهای شلوغ ســلطانآباد اقدام بــه قاپزنی ميکــرد، خبر داد. ســرهنگ «واحــد نورمحمدی» در تشــریح این خبر گفت: در پی گزارش چند فقره ســرقت گوشــیهای همــراه و کیف بانوان بــه روش قاپزنــی، پیگیری موضوع به طور ویژه در دســتور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت. وی افزود: مأموران پلیس آگاهی بــا تحقیقات انجامشــده موفق به شناســایی متهم شــدند و در عملیاتی ویژه با هماهنگی مقام قضائی سارق را دستگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرستان بهارســتان گفت متهم تاکنون به 35 فقره ســرقت قاپزنی اعتراف کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.