از كاكوبند تا دنگشو

Shargh - - هنر -

ســميه قاضيزاده: موســيقي در ايران، ماههاي تعطيل دارد. در برخــي از اين ماهها همچون محرم و صفر موسيقي کاملا تعطيل است و در ماه رمضان گروههــاي اندکي به صحنه ميروند، اما اين ســنت هرســاله اســت که در آســتانه عيد فطر دور جديد کنســرتها آغاز ميشــود و مخاطبان کــه يک ماه منتظر مانده بودند، در ســالنهاي کنسرت، به ديدار هنرمندان محبوبشــان ميروند و بازار موســيقي بار ديگر گرم ميشود.

کنسرت بزرگداشت پرويز تناولي

12 و 14 تير، تالار وحــدت: اين رويداد جزء رويداد بزرگ نمايش شيرهاي ايراني استاد پرويز تناولي است که به همت بنياد پري صفا به سرپرستي بهزاد حاتم در موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار ميشود و اين کنســرت نيز در راستاي برگزاري نمايشــگاه در تالار وحدت تهران ميزبان علاقهمندان موســيقي خواهد بود. البته پيش از اين قرار بود قطعاتي به يکســري از هنرمندان حوزه موســيقي سفارش داده شود، اما نهايتا ترکيب کريســتف رضاعي، پيمــان يزدانيان و مازيار يونســي، هنرمندان منتخب بــراي اجراي اين کنســرت – پروژه بودند که قرار شــد هر يک اثري با موضوع نمايشــگاه به همراهي يک آنسامبل بزرگ بسازند.

کاکوبند

12 تير، ســالن ميلاد نمايشــگاه: بعد از اجراهاي موفقــي کــه کاکوبنــد در ابتداي ســال جــاري در شهرســتانها داشــت، قرار اســت 12 تيرمــاه براي اولينبار در سال 96 با مخاطبان خود در شهر تهران ديدار کند. اين برنامه در دو ســانس در ســالن ميلاد نمايشــگاه بينالمللي برگزار ميشود. کاکوبند هفته گذشــته، تازهترين تکآهنگ خود را با نام «تنهاترين» بعد از ماهها ســکوت منتشــر کرد. ايــن اثر فضاي متفاوتي نســبت به تکآهنگهاي اخير آنها داشت و در اين مدت مورد توجه دوستدارانشان قرار گرفته اســت. قرار اســت در اين برنامه علاوه بر آثار آلبوم «دعوت»، تکآهنگ «تنهاترين» و ســاير قطعاتي که پس از آلبوم کاکوبند منتشر شده اجرا شوند.

گروه «وحيد اسداللهي»

13 تير، فرهنگسراي نياوران: «وحيد اسداللهي» کــه از چهرههاي سرشــناس موســيقي آذري و از نوازندگان برجســته ســاز «نقاره» به حساب ميآيد، 13 تير 1396 در فرهنگسراي نياوران همراه با گروه خود روي صحنه خواهد رفت. در اين کنسرت، رقص محلي آذربايجاني نيز به نمايش درخواهد آمد.

دلنوازان هنر

چهاردهم تير، فرهنگســراي نياوران: کنســرت «ترنــم خاطرهها» چهاردهم تيرماه بــا اجراي گروه «دلنــوازان هنر» به سرپرســتي «پيام ســوري» و با صداي «بابک بابايي» در ســالن اصلي فرهنگسراي نياوران برگزار ميشود. در اين برنامه آثار خاطرهانگيز و تصنيفهاي قديمي موسيقي ايراني با تنظيم مجدد اجرا خواهند شد. مرتضي صنايعي )ني(، محمدعلي کشــاني )کمانچه(، رامبد لطيفي )تــار(، حميدرضا يوسفي )کوبهاي( و پيام ســوري )پيانو( در اين اجرا «بابک بابايــي» را همراهي خواهند کــرد. مديريت اجرائي کنسرت برعهده «رامين براتي» خواهد بود.

اردوان کامکار

15 تير، تالار وحدت: قرار اســت بعد از ســالها، اردوان کامکار، نوازنده برجسته سنتور، به تکنوازي بپــردازد. خودش درباره اين کنســرت ميگويد: «من در اين ســالها کمتر کنسرت تکنوازي دادم و بيشتر فعاليتهايــم همراه با گروه موســيقي «کامکارها» بوده است تا اينکه دوستم، آقاي تهمورس پورناظري که يک شــرکت فرهنگي و هنري را مديريت ميکند، پيشنهاد داد يک کنســرت تکنوازي در تالار وحدت داشته باشــم و من هم از اين مسئله استقبال کردم و قرار شــد تا پانزدهــم تير در اين ســالن به اجراي برنامه بپردازم. در بخشــي از ايــن برنامه، تکنوازي سنتور ميکنم و در بخشي ديگر سه نفر از شاگردانم -سياوش کامکار، مهيار طريحي و مصطفي مؤمنيانکه شيوه سنتورنوازي معاصر را در اين سالها با دقت و بهتدريــج آموختهاند و روى اين ســهنوازي تمرين کردهاند اجرا خواهند کرد. تريوي ســنتور ابتدا قطعه روان، ساخته مصطفي مؤمنيان، رها، ساخته سياوش کامکار، رويا، از ســاختههاي مهيار طريحي و دماوند، ســاخته من، را اجرا ميکند و بعد من قطعاتي چون شکسته، حريفان و تهران را اجرا ميکنم.»

دنگشو

20 و 23 تير، تالار وحدت: گروه موسيقي دنگشو، از قديميترين گروههاي موسيقي تلفيقي ايران است که سالهاست به دسته گروههاي مجوزدار موسيقي تلفيقي پيوســته و آخرين آلبومشان، گوشواره، هم با استقبال خوبي مواجه شد. کنسرتهاي اين گروه هم طرفداران خاص خودش را دارد و با وجود اينکه هر چندســال يکبار خواننده گروه عوض ميشود، اما از جذابيتهاي کنسرتهاي دنگشو براي مخاطبانش کم نشده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.