رضا عطاران: تحريم حوزه هنری را نبايد جدی گرفت

Shargh - - هنر -

بهناز شيربانی: سناريويی تکراری و ملالآور. قصه نارضايتی عدهای خاص از محتوای برخی فيلمهای سينمايی و تلاش برای اکراننکردن ايــن فيلمهــا؛ فيلمهايــی کــه بــا شــرايط ســخت و با داشــتن پروانه ســاخت و نمايــش راهی سينماها شدهاند و حالا بهناچار با اکراننشــدن در برخی از سينماها بايد بــه حداقلها رضايت بدهند. «فيلمهای مســئلهدار» عنوان جديدی بود که در ســال 91 از ســمت حوزه هنری باب جديدی را بر دوپارهشدن سينمای ايران باز کرد. فيلمهای مسئلهدار از نگاه حوزه هنری به آن دســته از فيلمهايی اطلاق میشوند که در مســائل اخلاقی و عفت عمومی از خطوط قرمز تجاوز میکنند؛ براســاساين همان ســال فيلمهــای «زندگی خصوصی»، «گشــت ارشــاد»، «من همسرش هستم»، «من مادر هستم»، «بيخود و بیجهت»، «پذيرايی ساده»، «بــرف روی کاجها»، «پل چوبی» و چنــد فيلم ديگر از اکران در ســينماهای حوزه هنری منع شدند. اعتراضها از سوی سازندگان اين فيلمها، به جايی نرسيد و از همان ســال تا به امروز همچنان حوزه هنری برخی از فيلمها را علنی يا غيرعلنی تحريم میکند؛ هرچند در اين مدت عنوان فيلم تحريمی هم توانســته مخاطبان بيشتری را به سالنهای سينما بکشاند. رضا عطاران، بازيگر محبوب سينما و تلويزيون که چندی است فيلم کمدی پرفروش و موفق «نهنگ عنبر2» را در اکران سينماها دارد، بهتازگی به تماشای فيلم کمدی «اکسيدان» به کارگردانی حامد محمدی نشست. او با اشاره به اينکه برخی از فيلمهای ســينمايی تا رسيدن به اکران مسير پرفرازونشيبی را طی میکننــد و برخی مثــل فيلم «اکســيدان» دچار تحريم حوزه هنری میشــوند، گفت: «برای برخی از فيلمهايی که من در آن حضور داشــتم، اتفاقی مشابه افتاده است و به نظرم خيلی نبايد جدی گرفته شــود؛ اما اميدواريم و دوســت داريم که در آينده و انشــاءالله از همين فيلم به بعد ديگر چنين اتفاقی نيفتد؛ چراکه بخش عظيمی از توجه به فيلم از بين میرود. بعضی از شهرســتانها تنها ســينماهايی را در اختيار دارند که متعلق به حوزه هنری است و با اکراننشدن فيلم در بعضی شهرستانها لطمه اقتصادی به صاحبان آثار وارد میشود؛ بااينحال فيلم «اکسيدان» از نظر من فيلم موفقی است و با توجه به اينکه حوزه لطمه خودش را به فيلم زده اســت؛ اما اميــدوارم در هفتههای پيــشرو اتفاقات بهتری برايش رخ دهــد». او ادامــه داد: با فيلم «اکســيدان» خنديــدم و به دليل اجــرای خــوب موقعيتها برای من خوشــايند بود. هميشه سعی میکنــم واقعيت و رئاليســت در بازی يــا کارگردانی يا چيزهايی که مینويســم باشــد و اين موضوع وقتی در فيلمی ديده شــود، برايم لذتبخش اســت و به نظرم اگر موضوع اين فيلم به اشــتباه کمی به سمت فانتزی کشيده میشد، قطعا يکسری اتفاقات ديگــر میافتاد؛ اما الان فيلم خوبی شــده و با توجه به اينکه قبلا فيلمنامه را خوانده بودم، براســاس چيزی که خاطرم هست، در اجرا خيلی کاملتر شده است».

اعتراض به رفتار فراقانونی

حوزه هنری از ابتدای ســال تاکنــون دو فيلم «مادر قلباتمــی» و «اکســيدان» را تحريــم کــرده. «مــادر قلباتمــی» بعــد از مدتهــا کشوقــوس بــه اکران عمومی رسيد و توانست در روزهای ابتدايی اکران توجه بســياری را به خود جلب کند؛ امــا تحريم حوزه هنری «شــورایعالی تهيهکنندگان ســينما» را بر آن داشت تا بيانيهای منتشر کنند و به رفتار فراقانونی حوزه اعتراض کنند و در مقابل چنين رويهای از شورای صنفی نمايش خواست تا دستکم بهطور نمادين تعدادی از سالنهای نمايــش حوزه هنری را تا زمان اصلاح رفتار آن نهاد، کلا از ســينمای ايران محروم کند تا دستکم مديران حوزه هنری طعم تلخ محروميت را برای زمانی کوتاه بچشند. حميد فرخنژاد، بازيگر، هم درباره تحريم فيلمها از سوی حوزه هنری نوشت: «اين هرجومرج مديريتی و اين دولت خودمختار حوزه هنری و اين ده، 40 کدخدا، از اين آقايون بپرسين چند چندين با خودتون؟!».

تحريمها اثر ندارد

درحالیکه بســياری از چهرههای ســينمايی به اين رفتار حــوزه هنری انتقاد کردهاند، حوزه بدون گذاشــتن هيچ وقعی به اين انتقادهــا، تاکنون هيچ توضيحی نيز دراينباره ارائه نداده است. سال 94 شماری از فيلمسازان در گفتوگو با «شــرق» بحث «تحريم در برابر تحريم»را برای مقابله با کارشکنیهای حوزه هنری پيشنهاد دادند. در اين مدت البته جايگاه وزارت ارشاد هم مورد نقد قرار گرفته و بسياری از سينماگران معتقدند مسئولان وزارت ارشــاد بايد مقابل اين اتفاق غيرقانونی بايستند. از طرف ديگر شــورای صنفی نمايش نيز بايد پاسخی در مقابل تحريمهای حوزه داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.