رو به دوربين

Shargh - - هنر -

نمايش ريگان سيرا پتنجيل و پاچو ولِز يکساعتو 14 دقيقه

حــالا با تکيــهزدن دونالد ترامــپ جمهوریخواه بر صندلی اتاق بيضی شــکل کاخ ســفيد و سياستهای جديد او در برخورد با رسانهها و تعاملاتش با سران ديگر کشورهای قدرتمند جهان، نمايش فيلم مســتندی با تکيه بر تصاوير آرشيوی کاخ ســفيد، آن هم درباره يکی از تأثيرگذارترين و مهمترين رؤسای جمهور آمريکا، رونالد ريگان، بحثهای فراوانی را درباره سياســتهای امروزه کاخ سفيد نيز به راه انداخته است. فيلم مستند «نمايش ريگان» با بررسی زندگی چهلمين رئيسجمهور آمريکا و چرخش آرام او از سمت دموکراتها به ســوی جمهوریخواهان، با بيان حقايقی درباره سياستهای ليبراليستی اقتصادی او، جنگ سرد و ارتباطش با ميخائيل گورباچف، رســوايی ايران کنترا، اشــغال گرانادا، تعامل با رســانهها و مقايســه آن با دوران کنونی، بحثهای زيادی را درباره وقايع آن دوران مطرح میکند که افشــای آنها میتواند به ميزان محبوبيت هواداران دوآتشه اين رئيسجمهور در داخل خاک آمريکا ضربه محسوسی وارد کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.