صابر ابر به جمع بازيگران پروژه

«سی » پيوست

Shargh - - هنر -

گــروه هنر: «صابــر ابــر»، بازيگر ســينما و تئاتر، به جمع بازيگران پــروژه «ســی»، کارِ «همايــون شجريان» و «سهراب پورناظری» پيوســت. پيش از ايــن بازيگرانی چــون ســحر دولتشــاهی، امير جديــدی و مهدی پاکــدل در اين پروژه حضور داشــتند. «همايون شــجريان»، خواننده پروژه ســی، ضمن اعــلامِ اين خبــر میگويد: «تمريناتِ پروژه مولتیمديای 30 از اول تيرماه آغاز شده است و در همين راســتا علاوه بر بازيگرانی که پيش از اين برای حضور در اين پروژه معرفی شدند، چند بازيگر جديد نيز به آن اضافه شــده که در بخشِ اجرای زنده حضور دارند. اين روزها «صابــر ابر» به جمع بازيگران ما اضافه شده است و احتمال حضور چند بازيگر ديگر نيز وجود دارد که بهتدريج از سوی روابطعمومی پروژه معرفــی خواهند شــد». «همايون شــجريان» که قرار اســت آخرين تجربه موســيقايی خود را با اســتفاده از داستانهای شاهنامه روی صحنه ببــرد، همچنين اضافــه میکند: «تمام کســانی که در ايــن پروژه حضور دارنــد، نهتنها در نقش و جايگاهــی که قرار دارنــد ايفای نقــش میکننــد که در يــک کل واحد، رؤيايی را تحقق میبخشند که اميدواريم به صورت يک پروژه ملی در ايران امروز ما تأثير داشته باشد و بارِ ديگر همه ما را متوجه جايگاه «فردوسی» و جايگاه رفيع او در تاريخ و ادبيات کنــد. در همين راســتا پيش از اين خانم دولتشــاهی و آقايان امير جديدی و مهدی پاکدل از جمله هنرمندانی بودند که افتخار حضور در کنار آنها را پيدا کرديم و حالا نيز در خدمت آقای «ابر» خواهيم بود».

پروژه «سی» کاری از «همايون شجريان» و «سهراب پورناظری» از پانزدهم مردادماه در مجموعه فرهنگی- تاريخــی ســعدآباد با نويســندگی «نغمــه ثمينی» و کارگردانی «علیاصغر دشتی» روی صحنه میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.