جهانِ داستانی اری دلوكا

Shargh - - هنر -

اری دلوکا يکی از نويســندگان برجسته معاصر ايتاليايی اســت که در ســال 1950 م. در ناپل زاده شــد. کتابهايش به بيش از 30 زبــان ترجمه و منتشــر شــدهاند. تاکنون چند کتاب او به فارسی ترجمــه شــده اســت. دلــوکا، تنهــا هنرمندی داستاننويس نيســت؛ روزنامهنگاری است که در روزنامههــای معتبر ايتاليا دربــاره زندگی و زمانه خويش با نگاهی دقيق قلم میزند و در سالهای اخيــر به ياری مهاجــران و آوارگان نيز میپردازد. بهتازگــی دو کتاب «ماهیها هميشــه بيدارند» با قلم غلامرضــا امامی و «حالا نه، اينجا نه» با قلم نهال محذوف به فارسی ترجمه و منتشر شدهاند. نشســت هفتگی شــهر کتاب در روز سهشنبه، 13 تيــر، ســاعت 16:30 به تحليل و بررســی «جهان داســتانی اری دلــوکا» اختصــاص دارد کــه بــا حضــور غلامرضا امامی، محبوبــه خدايی و نهال محذوف در مرکز فرهنگی شــهر کتــاب، واقع در خيابان شهيد بهشــتی، خيابان شهيد احمد قصير )بخارســت(، نبش کوچه ســوم برگزار میشود و ورود برای علاقهمندان آزاد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.