اشکان خیلنژاد با «پسران تاریخ» به صحنه میآید

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

اشکان خيلنژاد، کارگردان تئاتر، پس از هشت ماه تمرين با «پسران تاريخ» روی صحنه میآيد. اشــکان خيلنژاد، کارگردان نمايش «پرده ســوم، صحنه چهارم» که ســال گذشته بههمراه «گروه تئاتر تازه» پروژه «هملت؛ شکســپير» را در مرکز مطالعات اجرائی قشقايی تجربه کرد، اينبار با نمايشنامهای از الن بنت، مردادماه 96 در سالن چهارسوی تئاترشهر روی صحنه خواهد آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.