باجگیر سایبری «پتیا» در ایران مشاهده نشد

Shargh - - آيتي -

شــرق:

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهــای رایانــهای با اعلام اینکه گزارشــی مبنی بر آلودگی کاربران داخل کشــور بــه ویروس باجگیر ســایبری پتیــا petya() دریافت نشــده، دربــاره این بدافــزار توضیــح داد. ایــن مرکــز اعلام کــرد: «این باجافــزار نیــز هماننــد واناکــرای WannaCry(،) با آســیبپذیری SMB سیســتمعامل ویندوز، گسترش پیدا میکند. درحال حاضر این باجافزار شــرکتهای کامپیوتری، شرکتهای تولیدکننده برق و نیز بسیاری از بانکها را در کشــورهای روســیه، اوکراین، اسپانیا، فرانســه، انگلیــس و هند را آلوده کرده اســت. نکته حائــز اهمیت درخصوص این باجافزار، انتشــار آن با سوءاســتفاده از همــان آســیبپذیری پروتکل SMB مورد اســتفاده باجافــزار واناکــرای )WannaCry( است. راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن نیز مشابه راهکارهای ارائهشــده برای پیشــگیری از آلودگی به WannaCry شــامل بهروزرســانی سیســتمهای عاملویندوزوغیرفعالســازیپروتــکل و همچنیــن راهکارهای امنیتی عمومــی نظیر تهیه و نگهداری نسخههای پشتیبان آفلاین از اطلاعات مهم اســت». در واقع سیســتمهایی که پیش از این اقدام به بهروزرســانی سیســتمهای عامل بــرای مقابله با باجافزار WannaCry کردهانــد نیاز به اقدام جدیدی ندارند. آخرین بررســیهای تحلیلی نشان داده است که این باجافزار اساسا تخریبگر اطلاعات بوده و حتی مهاجمان دسترســی به کلیدهای رمزنگاری و امکان بازگردانــی اطلاعات رمزشــده را ندارند؛ علاوه بر این، ایمیل ارتباطی با مهاجمان نیز از سوي سرویسدهنده مربوطه مســدود شــده اســت. مرکز ماهر بــا اعلام اینکه تاکنون گزارشــی مبنی بر آلودگی کاربران داخل کشــور به این باجافزار دریافت نشده است، از کاربران خواست در صورت مواجهه با این حمله باجافزاری، از پرداخــت هرگونه وجهی بــه مهاجمان خودداری کنند. خلاف توصیههای انجامشده در راستای باجافزار wannaCry در ماه می سال ۲017 میلادی )کمتر از دو ماه پیش( باز هم بسیاری از دستگاههایی که از ویندوز اســتفاده میکردند، این آسیبپذیری را جدی نگرفته و برای رفــع آن اقدامی نکردهانــد. باجافزار «پتیا» از معدود باجافزارهایی است که علاوه بر کارایی مخرب خود روی سیستم قربانی، برای توسعه و تکثیر از بستر اینترنت و شــبکه اســتفاده میکند و بنابراین همانند کرمهای بسیار خطرآفرین شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.