2 وزیر برای وزارتخانه آموزش!

Shargh - - جامعه - محمدرضا نیکنژاد . آموزگار

این روزها که گفتوگوها درباره وزرا، بُرد رسانهای بیشــتری یافته اســت، گمانهها بــرای برگزیدن وزیر آموزشوپرورش بهعنوان ســکاندار گســتردهترین و پرجمعیتترین وزارتخانه و یکــی از گرفتارترینهای آنها نیز بیشــتر به گوش میرســد؛ آموزشوپرورش و وزیر آن، دانشآموز، معلم، مدرســه، ســند 2030، صندوق ذخیره فرهنگیان، سند تحول بنیادین، بودجه آموزشــی و... . برای نخســتینبار در انتخابات گذشته محل تنشهای گســترده سیاســی میــان دو جناح کشــور و حتی میان نامزدها در مناظرههای انتخاباتی بود. گرچه بســامد واژههای وابســته به نهاد آموزش بهشــدت افزایش یافت و گرفتاریهای پرشمار آن از موضوعهــای اصلی انتخابات بــود، اما در هیچکدام از بحثهای سیاســی در آن دوران بــه گرفتاریهای ریشــهای آن و راهکارهــای برونرفت از آنها اشــاره نشــد! اگر از سیاسیشدن بیش از اندازه نهاد آموزش و پیامدهــای آن بگذریم، نکته کلیدی آن اســت که امروزه در کشــورهای توســعهیافته یکی از مهمترین دلنگرانیهای سیاســی- اجتماعی، سرنوشت نهاد آمــوزش و نقــش بیمانند آن در توســعه انســانی بهعنوان محور توسعه است. همه میدانیم که فنلاند از سال 2000 به اینسو بر آموزش جهان آقایی میکند و کامیابترین کشــور در بروندادهای آموزشی است. چندی پیش متنی انگلیسی درباره فنلاند میخواندم. عنوان نوشــتار این بود؛ «آموزشوپرورش فنلاند برای خوببــودن چهکار میکند؟» به قلــم برت ماس. در بخشــی از آن آمده بود : «عملکرد این کشور کوچک... به طور مســتقیم از سیاستهای آموزشی پیشنهادی در 40 سال پیش آغاز شد... مقامهای سیاسی از سال 1960 همواره آموزشوپرورش را بهعنوان راهی برای زیســتن و رشــد در یک رقابت رو به افزایشِ جهانی دانستهاند. در بیش از چهار دهه گذشته همه دولتها؛ از چپ تا راســت، به اینکه رشــد اقتصادی، نخستین هدف کشور است توجه نشان داده و آموزشوپرورش را بهعنوان محرکی حســاس در این زمینه دانستهاند؛ )بر پایه برخی پژوهشها، آموزشوپرورش 25 درصد از رشــد فنلاند را تبیین میکنــد(. دولتها در فنلاند نتیجــه گرفتند که بــرای ماندن در رقابت، گســترش نوآوری و دســتیابی به بالاترین ســطح توسعه، باید ســرمایهگذاری در آمــوزش و پژوهش را به شــکل چشمگیری افزایش دهند. از آغاز سال 1970 تا 1987 وزارتخانه آموزشوپرورش دو وزیر از دو حزب اصلی داشــت. این کار میتوانست نیاز به همکاری سیاسی نزدیــک دو حزب برای پیگیری راهحلهای عملی ]در آموزشوپرورش[ را برآورده کند و تأیید دو حزب برای دو وزیر را در پی داشته باشد...». گماردن همزمان دو وزیر در آموزشوپرورش! نشان میدهد که در آن زمان همه دستاندرکاران سیاسی و حاکمیتی در فنلاند به بهســازی آموزش و نقش آن در توســعه کشور باور داشته و بسامانی آن را جدای از درگیریها و تنشهای سیاسی و جناحی میدانستهاند. به باور نگارنده، رمز کامیابیهای درخشــان آموزشی فنلاند و به دنبال آن کامیابیهای اقتصادی– سیاسی آن، در همکاری همه بازیگران سیاســی- اجتماعی- فرهنگی آن کشور در بهسازی آموزشی بوده است. این روزها که گفتوگو دربــاره گزینههــای احتمالی وزیــر آموزشوپرورش شدت گرفته، بد نیست گروهها، تشکلها و جناحهای سیاسی کشور بهدور از اختلافهای سیاسی- جناحی در راستای بهبود سامانه آموزشی- بهعنوان مهمترین نهاد توسعهای در جهان کنونی- با یکدیگر همکاری کرده تا گامها بهسوی آموزشوپرورشی کارآمد و نوین بلندتر و با شتابی بیشتر برداشته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.