خرمشهرها را زنده کنیم دريا را دريابیم

Shargh - - جامعه -

مغروقهها و مینها و گل و لاي، میهمان ناخوانده اروندند و بحــث احیاي اروند هنــوز محل اختلافات سیاسي با کشــور عراق اســت.اگر همت عالي داریم و موانــع فــوق را مرتفع کنیم، فقط از محل توســعه گردشــگري دریایي ميتوان خرمشــهر و آبادان را به دورهاي طلایيتــر از قبــل بازگرداند. این شــعار و رؤیا نیســت؛ بلکه گزارهاي اســت عملیاتي و مقدور. براي توسعه گردشگري دریایي در این دو شهر هر آنچه نیاز داریم در داخل موجود اســت. فقط باید زخم جنگ از چهره اروند بزداییم.

خرمشهر تا پسابندر، آستارا تا بندر ترکمن

اما توسعه گردشگري دریایي فقط برنامهاي براي دو شهر نیست. سراسر ســواحل شمالي کشورمان، از آستارا تا بندر ترکمن و سواحل جنوبيمان، از خرمشهر تــا پســابندر در سیســتان و بلوچســتان و جزیرههاي زیبايمــان در خلیــج فارس و دریــاي عمان ظرفیتي بزرگ اما بلااستفاده براي توسعه پایدار دریاپایه هستند. تعــدد دســتگاهها، تعــدد قوانین و اقتصاديســازي ســرمایهگذاري بخــش خصوصي موانــع نرمافزاري توســعه گردشگري دریایي هســتند. براي غلبه بر این موانــع باید از ترکیبي از برنامههاي مختلف اســتفاده کــرد. صرفا بــا گردش یک کشــتي کروز در ســواحل جنوبي و شــمالي، توســعه دریاپایه رخ نخواهد داد. تدوین یــک اســتراتژي ترکیبي ميتوانــد بخشهاي مختلف پازل توســعه در این دو بخش باشد. استفاده از خطوط کشــتيراني «فري» بــراي حملونقل بار و مســافر و گردشگر در نوار شــمالي و جنوبي، توسعه مارینــا و رفع موانع براي شــناورهاي تفریحي کوچک مانند «یات» و قایقهاي تفریحي کوچک، تغییر کاربري لنجهاي کوچک و متوســط از تجــاري به تفریحي در سواحل جنوبي براي مقاصد ساحلي و کوتاه، توسعه تأسیسات گردشگري در پسکرانههاي جنوب و شمال کشــور و برنامهریزي منســجم براي آزادسازي حریم دریا در شمال و نهایتا توسعه بنادر پذیراي کشتيهاي کروز بزرگ، حلقههاي گوناگون این اســتراتژي ترکیبي هستند. براي تحقق این استراتژي فقط سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري ذيمدخل نیست. تحقق این استراتژي نیاز به یک بسته منسجم همکاري و هماهنگــي بیندســتگاهي و فرهنگســازي دارد. سازمان میراث در کنار سازمان محیطزیست، وزارت راه، وزارت امور خارجه، وزارت نیرو، ســازمان مناطق آزاد، ســتاد کل نیروهاي مســلح، مجلس شوراي اسلامي، رسانهها، ائمه جمعه شــهرهاي ساحلي و... همگي باید براي تحقق این هدف آســتین همت را بالا بزنند. توسعه پایدار گردشگري دریایي همانقدر که ميتواند فقرزدا و شــغلآفرین باشــد، ميتواند یــک حلقه به حلقههاي تأمین امنیت کشور بیفزاید. خلیج فارس و دریاي عمان ميتواند و باید روزي از شر ناوهاي بیگانه غربي رها شــود. امنیت خلیج فــارس و دریاي عمان ميتواند محور اقدامات مشــترک کشــورهاي حاشیه جنوبي و ما بهعنوان تنها کشــور حاشیه شمالي بدون ناوهاي بیگانه باشــد. یکي از راههاي تحقق این رؤیا، توســعه گردشگري دریایي اســت. جاذبه دریاي خزر فقط ویلاي ســاحلي و جنگلي و جاذبه دریاي جنوب فقط تهلنجي و قاچاق نیســت. اگر به این مقدار بهره از این خوان گسترده بسنده کنیم، شرمسار آیندگانمان خواهیم بود. ميتوانیم خرمشــهرها داشته باشیم در سواحل شمال و جنوبمان. *معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.