«سازمان زنان و خانواده» در دولت دوازدهم؟

Shargh - - جامعه -

ضرورت صبوری پیشــهکردن تا برقراری عدالت در جهان و ایران و ایســتادن در صــف نوبت برای احقاق حقوق شــهروندی کمترین توصیهای بود که به زنانی که نزدیک به ۴۰ ســال منتظر ماندهاند، شــده اســت. این بار برای اینکه از یک ســوراخ دو بار گزیده نشــویم و بهویژه آنکــه در برنامه دولت دوازدهم که در جریان تبلیغات انتخابات چاپ و توزیع شده است، بازتعریف ســاختار معاونت امور زنان و خانواده با صراحت تمام و در بندهای برنامه دولت قید شــده است، فکر کردیم کــه زودتر یادآور این امر مهم شــویم کــه به نیمی از رأیدهندگان انتخابات مربوط میشــود؛ اما به ناگهان صحبت از تحولات بنیادی در ساختار دولت از تفکیک وزارت راه و شهرســازی و ایجاد سازمان جوانان و ... و تقدیم لایحه به مجلس شــورای اســلامی و تصویب یکفوریتــی آن به میان میآید؛ ولی خبری از ســاختار معاونــت امور زنــان و خانواده نیســت؛ گرچه ایجاد ســازمان زنان و خانواده شــاید نیاز به طرح در لایحه تقدیمی دولت به مجلس نداشته باشد؛ ولی بههرحال ساختار دولت که لحاف ۴۰تکه نمیتواند باشد که هر بار یک تکه به آن وصله و پینه شود. عقل سلیم حکم میکند که ساختار منسجم و جامعی حداقل برای طول عمر چهارساله دولت دوازدهم )اگر نه همه دولتهای آینده( مطالعه، تدوین و به مجلس تقدیم شــده باشد. آیا چنین ســندی وجــود دارد که جامعه زنان کشــور از آن مطلع نیســت؟ آنچه مسلم اســت، در مجموع تغییرات طرحشــده در ســاختار دولــت از «بازتعریف ساختار معاونت امور زنان و خانواده » و مطالبه تشکیل «ســازمان زنان و خانواده» با هدف تعیین تکلیف بدنه اجرائی دولت در حوزه مسائل زنان خبری نیست. مگر اینکه باور کنیم این یکی از وعدههایی است که دیگران در بدنه دولت علاقهای بــه تحقق آن ندارند و اجرای آن منوط به دســتور شــخص رئیس دولت اســت. آیا میتوانیم امیدوار باشیم که زنان فراموش نشدهاند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.