بیرانوند جانشین انوشیروانی شد

Shargh - - ورزش -

شرق: شورای فنی فدراسيون وزنهبرداری با استعفای سجاد انوشيروانی موافقت کرد. اين شــورا روز گذشته در حالی تشــکيل شد که قرار بود با حضور ســرمربی تيم ملی بزرگســالان درباره کنارهگيــری او از اين تيم تصميمگيری شود؛ اما انوشيروانی در اين نشست حاضر نشد تا نشان دهد چقدر روی تصميمی که گرفته مصمم اســت. همانطور که هفته پيش بعد از اســتعفای تلفنیاش به علی مرادی، رئيس فدراســيون، به همه رســانهها اعلام کرد هرگز به تيم ملی برنمیگــردد. غيبت نايبقهرمان المپيک 2012 لندن در جلســه روز گذشته در شرايطی بود که حتی نواب نصيرشــلال و وحيــد ربيعی، ديگر اعضــای کادر فنی تيــم ملی هم در حمايت از انوشيروانی به اين شورا نرفتند يا به عبارت واضحتر نخواستند تســليم ورزشکارسالاری حاکم بر فدراســيون وزنهبرداری شوند. اعضای شــورای فنی با توجه به غيبت انوشــيروانی و نارضايتــی او و کادرش از وضعيــت موجود، با اســتعفای اين مربی موافقت و در نهايت محســن بيرانوند را در سمت سرپرستی سرمربيگری تيم ملی بزرگسالان منصوب کردند. انتصابی که بدون شــک بايد نگران آن بود هرچند برای يک مدت کوتاه. بيرانوند از قهرمانان اســبق وزنهبرداری ايران اســت که سه مدال طلا، نقره و برنز آســيا را در کارنامه خود دارد و هيچ رزومهای در عرصه مربيگری ندارد. تنها تجربه بيرانوند در اين عرصه به دوره حضور کوروش باقــری، پرافتخارترين مربی وزنهبرداری ايــران برمیگردد که برای مدت کوتاهی دســتيار او بوده است. وزنهبردار پيشکسوت دسته 10۵ کيلوگرم کشــورمان که تجربه حضور در بازیهای المپيک 200۸ پکن را نيز دارد، بهتازگی در انتخابات فدراســيون جهانی وزنهبرداری به عضويت کميته مربيان و تحقيقات اين فدراسيون درآمده که پست تأثيرگذاری به حساب نمیآيد. بيرانوند قرار اســت تا بازیهای داخل سالن آسيا که شهريورماه در ترکمنستان برگزار میشود، مسئوليت تيم ملی را بر عهده داشته باشد. اتفــاق درخور توجه ديگر اين انتصاب شــورای فنی اينجاســت که آنها گزينهای را انتخاب کردهاند که در واقع خواســتههای اين شورا را اجابت کند. بيرانوند پذيرفته که کيانوش رســتمی، وزنهبردار دسته ۸۵ کيلوگرم، تمريناتــش را بهصــورت انفرادی و خارج از بدنه تيــم ملی انجام دهد. بیترديد بايد گفت عامل اصلی اختلافهای بهوجودآمده در فدراســيون وزنهبرداری و تيم ملی بزرگســالان همين تصميمهای شورای فنی بود؛ اعضايی که ســجاد انوشــيروانی و کيانوش را رودرروی هم قرار دادند و ورزشکارســالاری در اين فدراسيون را به اوج خودش رساندند. در جلسه شورای عالی فدراســيون تصويب شد با توجه به اينکه رستمی رکورددار وزنهبــرداری جهان و المپيک در دســته ۸٥ کيلوگرم اســت و ســرمايه ملی ورزش ايران و اين رشــته المپيکی اســت، فدراســيون وزنهبرداری امکانــات و تجهيزاتــی را که موردنيــاز اين قهرمان برای آمادهســازی و حضور موفق در رقابتهای جهانی اســت، فراهم کنــد تا او همراه يک مربی مــورد تأييدش تمرينات خود را دوباره آغاز کند. کيانوش رســتمی در حالی در دو ســال گذشته با برنامههای خودش تمرين کرده که حاضر نيســت زير نظر هيچيک از ســرمربيان تيم ملی تمريناتش را انجام دهد. اتفاقی غيرحرفهای در ورزش ايران که از مســئولان ارشــد اين حوزه در کشور تا فدراســيون وزنهبرداری هيچ واکنشــی به آن نمیدهند و چون کيانــوش درحالحاضر مدعی اصلی دســته ۸۵ کيلوگــرم وزنهبرداری دنياست، سر تعظيم مقابل اين خواســته غيرمنطقیاش فرود آوردهاند. محســن بيرانوند، روز گذشــته بعد از قبول مســئوليت سرپرســتی تيم ملی وزنهبرداری بزرگســالان گفت: «موضع مــن همان موضع اعضای شــورای عالی فنی اســت و مــن نيز بــه تصميمی که اين شــورا درباره کيانوش رســتمی رســيده، احترام میگذارم. رستمی يکی از سرمايههای وزنهبرداری ايران است و قرار است با مربیای که خودش معرفی میکند و به تأييد فدراســيون میرســد تمرين کند و برنامههای خود را هماهنگ با ما انجام بدهد».ســهراب مرادی، قهرمان دســته ۹4 کيلو گرم المپيک 201۶ ريو نيز ماههاســت در تمرينات و اردوها حاضر نمیشــود. البته او دليل ايــن غيبتش را اوضاع مالی حاکم بر تيم ملــی وزنهبرداری عنوان کرده است. موضوعی که بعيد به نظر میرسد بهطورکامل صحت داشته باشد. درحالیکه شنيده میشود مرادی نيز خواهان تمرينکردن انفرادی اســت، بيرانوند در واکنش به اين موضوع میگويد: «اگر مرادی نيز چنين درخواســتی دارد بايد درخواست خود را به شورای عالی فنی ارائه دهد تا آنهــا در اين زمينه تصميــم بگيرند».موضوع جالــب ديگر، اظهارنظر مرادی درباره تمرينکردن انفرادی کيانوش است که اينگونه آن را توجيه میکند؛ او بعد از انتصاب بيرانوند درباره اينکه تمرينات انفرادی رستمی ممکن است به ســاير وزنهبرداران نيز تسری پيدا کند و اين موضوع نظم تيــم ملی را به هم میريزد، گفت: «خير اينگونه نيســت، بلکه به نظرم حتی زمينه همبســتگی را نيز ايجاد میکند. در دنيا وزنهبردارانی هستند که مربی بدنســاز و آناليزور خود را دارند؛ اما بايــد اينگونه تمرينات در چارچوبها و نظارتهای انضباطی و رعايت احترامها باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.