نفت تهران خريد بازيکن را شروع کرد

Shargh - - ورزش -

نفت تهران که تا ديروز تنها باشگاه بدون فعاليت در بــازار نقــل و انتقالات بود، در يــک روز پرکار چند بازيکــن جديد به خدمت گرفــت. جدايي بيش از 10 بازيکن از نفت باعث شد علي کريمي، سرمربي جديد نفت کار بسيار ســختي براي تکميل کادر بازيکنانش داشته باشــد. محمدحســين مهرآزما، هافبک فصل گذشــته پارس جنوبي جم که ســابقه بازي در نفت را دارد، اوليــن خريــد رســمي نفتيها بــود. کريمي دو مهاجم ســابق ســرخابيها را به خدمت گرفت؛ امين منوچهــري و مهدي دغاغله هــم ديروز نفتي شــدند. حميدرضا عليعســگر و پيــام صادقيان دو هافبک فصل گذشته ماشينسازي تبريز و اميرحسين فشــنگچی هم به نفت تهران ملحق شدند. کريمي در گفتوگويي کوتاه با ســايت باشــگاه نفت تهران درباره انتخاب دســتياران و بازيکنان مدنظرش گفت: «با عليرضا اماميفــر و مهرداد خانبان صحبتهايي داشــتهايم و انشــاءالله در کنار ما خواهند بود. ساير نفــرات در کادر فني هــم در روزهاي آتي به جمع ما اضافه خواهند شــد. برخي نفرات را انتخاب کردهايم که با باشــگاه هم جلسه داشــتهاند و توافقاتي هم شده که باشگاه اعلام خواهد کرد. با برخي نفرات هم صحبت و توافق کردهايم که در تمرين شرکت ميکنند و کارهاي قراردادشان هم يک به يک انجام ميشود. تلاش ميکنيم زمان را از دست ندهيم. روز به روز هم نفرات بيشــتري به تيم اضافه ميشوند. چند بازيکن کار قراردادشــان رو به اتمام است و انشاءالله تيم هر چه زودتر شکل بگيرد. با اينکه بازيکنان زيادي از تيم رفتهاند و ديرتر از همه تيمها هم تمرينات را شــروع ميکنيم، در انتخاب نفرات شتابزده عمل نميکنيم اما سعي داريم زمان را هم بيش از اين از دست ندهيم.» نفت تهران ديروز دو بازيکن ليگبرتري و چهار بازيکن دستهيکي جذب کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.