پروين سفير ورزش همگانی شد

Shargh - - ورزش -

علی پرويــن، پيشکســوت فوتبال کشــور، بهعنوان ســفير ورزش همگانی منصوب شــد. به گزارش روابطعمومی فدراسيون ورزشهای همگانــی، در حکمی از ســوی علــی مجدآرا، رئيس فدراســيون ورزشهــای همگانی، علی پرويــن، پيشکســوت فوتبال کشــور، بهعنوان ســفير ورزش همگانی منصوب شــد. مجدآرا در ديداری که در ايــن رابطه در محل کار علی پروين برگزار شــد، گفت: «ما بســيار خرسنديم که پيشکســوت بزرگ فوتبال کشور را بهعنوان ســفير ورزش همگانی معرفــی میکنيم. علی پروين از چهرههای محبوب و دوستداشــتنی مــردم اســت و اميدواريم بتواند با اســتفاده از محبوبيت و موقعيت شناختهشــدهای که دارد، همگان را به ورزش همگانی تشــويق و ترغيب کند». پيشکسوت پرسپوليس نيز در اين نشست عنــوان کرد: «همه مردم اعم از پير و جوان بايد ورزش کنند. بدون شک ورزش همگانی زمانی میتواند بيش از پيش در کشــور توســعه پيدا کند که باعث ايجاد نشــاط و شادی در جامعه و کشــور باشــد نه اينکه فقط شــکل رقابتی و قهرمانی به خود بگيرد». علی پروين با اشــاره به شــعار ســال جاری فدراســيون ورزشهای همگانی مبنی بر اينکه «مــادران عمود خيمه ورزش کشــورند»، گفــت: «مــادر در خانواده برای ترويج ورزش بين اعضای خانواده نقشــی اساســی دارد و میتواند همسر و فرزندان خود را به ورزش همگانی تشويق کند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.