حاجصفي با پانيونيوس به توافق رسيد

Shargh - - ورزش -

بازيکــن فصــل گذشــته ســپاهان پــس از پشتسرگذاشتن تستهاي پزشکي قرارداد خود با پانيونيوس را امضا خواهد کرد. به گزارش «ورزش ســه»، احســان حاجصفي بازيکن فصل گذشته سپاهان که ديروز به همراه مسعود شجاعي وارد يونان شــده بود، به همراه ديگر مليپوش فوتبال ايــران نظارهگر ديــدار المپياکــوس و پانيونيوس خواهند بود. بنا بر ادعاي ســايت گازتا، پانيونيوس با مسعود شــجاعي براي تمديد قرارداد و احسان حاجصفــي براي عقد قــرارداد جديــد به توافق رســيده است. اين دو بازيکن در فرودگاه آتن مورد استقبال مسئولان قرار گرفتند و به زودي به اردوي تيم پانيونيوس اضافه ميشــوند تا براي ديدار 24 تيرماه در مرحله انتخابي ليگ اروپا آماده شــوند. به اين ترتيب انتقال حاجصفي بازيکن فصل پيش ســپاهان به فوتبال يونان و حضور در ســوپرليگ اين کشور قطعي شده تا تعداد لژيونرهاي فوتبال ايران در ليگ يونان به عدد سه برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.