تقدير AFC از فغانی، سخندان و منصوری

Shargh - - ورزش -

کنفدراســيون فوتبــال آســيا از عملکرد تيم داوری ايران در رقابتهای جام کنفدراســيونها تقديــر کرد. به گزارش ايســنا، رقابتهای فوتبال جام کنفدراســيونها در حالی به ميزبانی روسيه برگزار میشــود که تيــم داوری ايران، متشــکل از عليرضــا فغانی، رضا ســخندان و محمدرضا منصوری نيز در اين رقابتها حضور داشتند. تيم داوری ايــران در اين تورنمنت ديدار آلمان مقابل شــيلی و همچنين پرتغال برابر شيلی را قضاوت کرد. عملکرد نماينــدگان داوری ايران در اين دو بازی، خوب بــود؛ بهطوریکه مســئولان کميته داوران کنفدراســيون فوتبال آسيا با ارسال پيامی از ايــن عملکرد تقدير کردند. کميته داوران AFC با ارســال پيامهای جداگانه بــه تيمهای داوری ايران و عربستان، از حضور و قضاوت آنها در اين تورنمنــت تجليل و آن را افتخــاری برای فوتبال آسيا دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.