۲۰۱ ميليون دلار برای استفان کری

Shargh - - ورزش -

بازيکــن تيم بســکتبال گلــدن اســتيت وريرز با قــراردادی بــه ارزش 201 ميليــون دلار رکورد دســتمزدها را در NBA شکست. به گزارش ايسنا و به نقل از مارکا، اســتفان کری قــراردادش را با گلدن استيت وريرز تمديد کرد تا گرانترين قرارداد NBA را به نام خود ثبت کند. جف آســتين، مدير برنامه بسکتباليســت آمريکايی، اعلام کرد قرارداد کــری پنجســاله و بــه ارزش 201 ميليــون دلار است. کری 2۹ســاله اولين ستاره NBA است که قراردادی با ارزش بيش از 200 ميليون دلار امضا میکند. کری در هشــت سال اخير با پيراهن وريرز بازی کرده اســت و توانســت در اوايل ژوئن برای دوميــن بار قهرمانی در NBA را تجربه کند. گلدن استيت توانســت در ديدار نهايی کليولند کاواليرز را 4 بــر يک شکســت دهد. کری دو بــار بهعنوان ارزشمندترين بازيکن NBA انتخاب شد و توانست چهار بار به تيم ‪All Star‬ راه پيدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.