تداوم حضور ساحلیبازان ايران در رده سوم جهانی

Shargh - - ورزش -

جديدتريــن رنکنيــگ تيمهــای ملــی فوتبال ساحلی از سوی ســازمان جهانی فوتبال ساحلی اعلام شــد. بــه گزارش ايســنا، آخريــن ردهبندی تيمهای ملی فوتبال ســاحلی جهــان )ماه ژوئن 201۷( اعلام شد و تيم ملی فوتبال ساحلی ايران که پيش از اين در ماه گذشــته برای نخستينبار در تاريخ اين رشــته و ديگر رشــتههای گروهی ايران، به رده ســوم رنکينگ جهانی صعــود کرده بود، در آخرين روز از ماه ژوئن، همچنان در رده ســوم جهــان قرار دارد. بر همين اســاس، تيمهای ملی فوتبال ســاحلی برزيل با چهارهزارو ۶۵۸ امتياز، پرتغال با ســههزارو ۷۵1 امتياز، ايران با سههزارو 20۸ امتياز، روسيه با سههزارو 10۹ امتياز و تاهيتی بــا ســههزارو ۹0 امتياز در ردههــای اول تا پنجم ردهبندی جهانی ايستادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.