تيم ملي پاراتکواندو یمردان ايران قهرمان آسيا شد

Shargh - - ورزش -

نماينــدگان ايــران در رقابتهــاي پاراتکواندوی قهرماني آســيا موفق به کســب عنــوان قهرماني در بخش مردان شــدند. به گزارش ايسنا، تيم ملي ايران با ترکيب هفت پاراتکواندوکار عازم اين مسابقات شد که در پايان با کســب چهار نشان طلا، يک نقره و يک برنز موفق شــد در بخش مردان در جايگاه نخســت آســيا قرار گيرد. براي تيم ايران اصغر عزيزي، مهدي پوررهنمــا، ســعيد صادقيانپــور و احمــد نريماني، چهار نشــان طلا به ارمغان آوردند، سجاد جوانبخت نايبقهرمان شد و نشان برنز نيز به محمود جعفرزاده رسيد. به اين ترتيب پرونده حضور نمايندگان ايران در مسابقات قهرماني آسيا به ميزباني کرهجنوبي با کسب شش نشان رنگارنگ بسته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.