قهرمانی جوانان آلمان در اروپا

Shargh - - ورزش -

تيم فوتبــال جوانــان آلمان با برتــری مقابل اســپانيا، به عنوان نخســت رقابتهای قهرمانی اروپا دســت پيدا کــرد تا افتخــار جديدی نصيب ژرمنهــا شــود. جمعهشــب و در ديــدار پايانی رقابتهــای فوتبــال جوانان )زير 21 ســال اروپا( در لهســتان، تيمهای آلمان و اســپانيا به مصاف هــم رفتند که آلمان با تک گل «ميشــل وايزر» به پيروزی يک بر صفر دســت يافت و برای دومينبار عنوان قهرمانی اين رويــداد را به خود اختصاص داد. آلمــان پيش از اين در ســال 200۹ به عنوان قهرمانی رقابتهای جوانان اروپا دست يافته بود. تيم فوتبال جوانان اســپانيا نيــز پيش از اين چهار بار عنوان قهرمانی رقابتهای زير 21 سال اروپا را کسب کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.