چهارمين پيروزی تيم ملی واليبال نشسته مردان

Shargh - - ورزش -

تيــم ملی واليبــال نشســته مردان ايــران در چهارمين ديدار خود در رقابتهای قهرمانی آسيا و اقيانوســيه توانست تيم قزاقســتان را شکست دهد. به گزارش ايسنا، در ادامه رقابتهای واليبال نشسته قهرمانی آســيا و اقيانوسيه که در هانگژو چيــن در حال برگزاری اســت، تيم ملــی واليبال نشســته مردان با نتيجه 3 بر صفر تيم قزاقستان را شکســت داد. ايران امروز آخرين ديدار مرحله گروهــی خود را ســاعت 10:30 بــه وقت محلی برابر عراق برگزار خواهد کرد.تيم زنان ايران نيز با کسب مقام سوم جواز حضور در مسابقات جهانی را بهدست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.