پيام تبريک معاون امور زنان رئيسجمهور به «عليزاده»

Shargh - - ورزش -

معــاون رئيسجمهور در امور زنــان و خانواده، موفقيــت «کيميــا عليــزاده» بانــوی تکوانــدوکار کشــورمان، در رقابتهای جهانی را تبريک گفت. به گزارش ايســنا، شهيندخت مولاوردی موفقيت کيميا عليزاده بانوی تکواندوکار کشــورمان در رقابتهای جهانــی و کســب رتبه دوم ايــن رقابتهــا را به او تبريک گفــت. در پيام تبريک معــاون رئيسجمهور در امــور زنان و خانواده آمده اســت: «کيميای عزيز با وجود مصدوميت شــديد صلابت، پشتکار و اراده دختر ايرانی را به نمايش گذاشــتی و بار ديگر افتخار آفريدی؛ اين پيروزی بر تو و ملت ايران مبارک باد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.