«قريب» رئيس هيئتمديره باشگاه استقلال شد

Shargh - - ورزش -

اولين جلســه هيئتمديره جديد اســتقلال با حضور مسعود ســلطانیفر، وزير ورزشوجوانان و محمدرضــا داورزنــی روز گذشــته در وزارت ورزشوجوانان برگزار شــد و در پايان جلسه مقرر شد حســينعلی قريب سمت رياست هيئتمديره را بــر عهــده بگيرد. رضــا افتخــاری، مديرعامل اســتقلال، ســخنگوی باشــگاه هم خواهد بود. همچنين مشــاور وزير ورزشو جوانــان میگويد هيئتمديره پرســپوليس در هفته جاری معرفی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.