سهرابی قهرمان دوچرخهسواری ايران شد

Shargh - - ورزش -

مسابقات دوچرخهسواری جاده قهرمانی ايران در رده بزرگســالان برگزار شــد و در پايان مهدی ســهرابی عنــوان قهرمانی را در ماده اســتقامت جاده به دســت آورد. محمــد رجبلو مقام دوم را به دست آورد و عنوان سومی هم به علی خادمی رســيد. به گزارش ايســنا، در رده ســنی اميد هم جعفــر عليزاده قهرمان شــد. محمد گنجخانلو و مجيد شکاری بهترتيب دوم و سوم شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.