اعتراض ایران به همایش تروریستها در فرانسه

Shargh - - دیپلماسی -

اجلاس سالانه گروهك تروریســتي منافقین، روز گذشته در پاریس برگزار شــد و باز هم یك میهمان آمریکایي مهم داشت؛ اینبار جان بولتون، نماینده ســابق آمریکا در ســازمان ملل، در جمعشان حاضر بود و اظهارات ضدایراني خود را تکرار کرد.

او گفــت: دونالــد ترامــپ هــم مثل مــا و ســایر مقامات آمریکا، صددرصد مخالف جمهوری اســلامی ایران است. این سیاســتمدار آمریکایی در جمع مخالفان جمهوري اسلامي با صراحت تأکید کرد : «انقلاب اســلامی ایران باید از بین برود ». او افزود: «به هیچیک از مسئولان و مقامات ایران اعتماد نداریم.»

همزمان بــا برگزاري این اجلاس، نیروهاي پلیس فرانســه مقابل سفارت کشورمان در پاریس مستقر شدند. مقامات ایران به حضور بولتون و حرفهایش در این اجلاس واکنشــي نشان ندادند؛ اما محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان که درست یــك روز قبل از برگزاري ایــن اجلاس در جریان ســفر اروپایي خود به فرانســه رفته بــود، برگزاري اجلاس ســالانه گروهك تروریســتي منافقین را نقطه ابهام در روابط دو کشــور دانسته بود. او پیش از بازگشــت به تهران، در فرودگاه شــارل دوگل در مصاحبه با خبرگزاری صداوســیما درباره نشســت منافقین در پاریس و اینکه با تحریک این گروهک، برخی نمایندگان پارلمان اروپــا در بیانیهای حقوق بشــر در ایران را زیر ســؤال بردهاند و سپاه پاسداران انقلاب اســلامی را در لیست سیاه قرار دادهاند، گفت: ســابقه تروریستی این گروه بر کسی پوشیده نیست؛ همه دولتهای منطقه و دولتهای اروپایی، از سوابق این گروه آگاه هستند.

ظریف بــا ابراز تأســف از دادن مجوز فعالیــت به گروهک تروریســتی منافقین در فرانسه، افزود: ما در گفتوگوهای خود با مسئولان فرانسه، این موضوع را به عنوان یک نقطه ابهام در روابط مطرح کردیم و آنها هــم همواره تأکید کردهاند ارتباطی با این گروه ندارند.

وزیر امــور خارجه ایران تأکید کرد: اجــازهدادن به فعالیت گروهی که نزد مردم ایران منفور اســت، سوابق تروریستی دارد، همکاری با رژیم صدام در سابقه خیانتآمیزش نسبت به مردم ایران وجود دارد و همچنین در هفتهها و ماههای اخیر، شــاهد حملات تروریســتی آنها و تلاشهایشان برای حمله تروریستی در کشور بودیم، تنها لکه سیاهی است بر سابقه کشورهایی که با این گروهها همکاری میکنند.

ظریف ابراز تأسف کرد: رژیمهای مرتجع منطقه یکبار دیگر روی این گروه ســرمایهگذاری میکنند؛ همانطور که در گذشته هم ســرمایهگذاری کردند. ما از سوابق زمان جنگ اطلاع داریم که رژیم ســعودی با این گروه فعالیت و همــکاری میکرده و کمکهای مالی به آنها میداده اســت. در سال گذشته و سال جاری تصمیم گرفتهاند با علنیکردن این همکاری، در جلســه آنها شرکت کنند.

اینها همه نشــاندهنده میزان و درجه اســتیصال معاندان جمهوری اســلامی ایران اســت که مجبورشــدهاند برای نیات شــوم خود، به گروههایی پناه ببرند که هیچ پایگاهی بین مردم ایران ندارند و نتیجهای هم جز نفرت مردم ایران برای اینگونه اقدامات نخواهند گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.