پشت پرده طرح تغییر رژیم

Shargh - - دیپلماسی - اميرعلی نصرالهزاده

سیاســت خارجی آمریکا هنوز در مراحل اولیه شکلگیری اســت، اما بعضی از مقامات ارشد سیاست خارجی و همچنین متحــدان کلیدی ترامپ از او خواســتهاند تا مقدمات براندازی را فراهــم کند. پشــتیبانان چنین طرحــی آن را تنها راه توقف رفتارهای ایران، میدانند.

منتقدان چنین طرحهایی دخالت سیاسی در ایران را با خطر واکنش مردمــی و قدرتگرفتن محافظهکاران همراه میبینند. هنوز خاطرات کودتای سی.آی.ای در جهت سرنگونی مصدق در ایران زنده اســت،به همین دلیل اوباما در سخنرانی خود در مجمع جهانی ســازمان ملل در ســال 2013 اطمینان داد که هدف او تغییر حاکمیت ایران نیست.

امــا جنگطلبانی مانند ســناتور کاتن به دنبــال تغییر این سیاســت در دوران ترامپ هســتند. به نظر میرسد وزیر امور خارجه، رکس تیلرسون، نیز با چنین ادبیاتی همدل باشد.

جواد ظریف در پاسخ به «سیاست غیرقانونی و واهی تغییر رژیم» نوشت: «مقامات آمریکایی بهتر است بیشتر از تغییر رژیم ایران، نگران حفظ نظام خود باشــند». ســفیر ایران در سازمان ملل نیز بهتازگی به «طرح مداخلهجویانه و گســتاخانهای که با تمام اصــول و ارزشهای قوانین بینالمللی مغایر اســت» رســما اعتراض کرده. گروهی از اصلاحطلبان برجســته نیز در نامهای سرگشاده موضع «مداخلهجویانه» تیلرسون را محکوم کردهاند.

ترامپ، بهعنــوان نامزد ریاســتجمهوری، منتقد براندازی حکومتهای عراق، لیبی و سوریه بود که همگی مستلزم دخالت نظامــی بودند. حتی جنگطلبان ضدایرانی نیز از گزینه نظامی حمایت نمیکنند. درعینحــال، مقامات کلیدی دولت ترامپ، مانند رکس تیلرســون معتقدند که آمریکا و ایران، دشمن باقی خواهند ماند. وبسایت آمریکایی پولیتیکو از تلاشهای برخی مؤسسات برای تشویق دولت آمریکا به تغییر رژیم در ایران خبر داده است. براســاس این گزارش، سیاست دولت جدید آمریکا در مورد ایران هنوز در مرحله شــکلگیری اســت، اما بعضی از مقامات ارشد سیاســت خارجی آمریکا و همچنین متحدان کلیدی ترامپ از او خواســتهاند تا مقدمات براندازی را فراهم کند. جنگطلبانی مانند «سناتور کاتن» به دنبال تغییر سیاست اوبامــا در دوران ترامــپ هســتند. کاتــن همچنین خواســتار اختلافافکنی قومی در ایران شده است.

نکته جالب در گزارش پولیتیکو افشای مواردی از تلاشهای مؤسســه «دفاع از دموکراســی» برای تغییر نتیجــه انتخابات ریاســتجمهوری ایران است. این گزارش مدعی شده: «بر پایه طرحی که بهتازگی به دســت پولیتیکو افتاده اســت، مؤسسه دفاع از دموکراســی، طرحی برای خرابکاریهای سیاسی به کاخ سفید پیشنهاد داد».

«مؤسســه دفــاع از دموکراســی»، FDD() از مؤسســات سرشناسی اســت که در زمان ریاســتجمهوری باراک اوباما، تلاشهای گســتردهای را برای بهشکســتانجامیدن مذاکرات هســتهای انجام داده بود. حال وبســایت پولیتیکو از کشــف اســنادی خبر میدهد که بر پایه آن، رئیس اتاق فکر مؤسســه دفــاع از آزادی بعــد از انتخــاب ترامپ به دنبــال برانگیختن یکسری ناآرامیهای مردمی در داخل ایران بود.

در این گزارش آمده اســت، مؤسســه دفاع از دموکراســی به کاخ ســفید هشــدار داده بــود که روحانی فــردی میانهرو و عملگراســت و ریاســتجمهوری او رهبران جهان را فریب خواهد داد. این مؤسســه از ترامپ خواسته است تا از انتخاب مجدد روحانی به ریاستجمهوری جلوگیری کند.

گفتنی اســت، چندی پیش نیز افشــای اسنادی از مذاکرات برخــی چهرههــای برانــداز ایرانــی در فضــای رســانهای جنجالبرانگیز شــده بود. افشــای ایمیلهای ایــن گروه که با مؤسســه «دفاع از دموکراسی» همکاری میکنند نشان میداد که آنها با دولت امارات نیز ارتباطات مالی داشتهاند.

در ادامه گزارش سایت پولیتیکو آمده است: به نظر میرسد وزیر امور خارجه، «رکس تیلرسون» نیز با چنین ادبیاتی همدل باشــد. وقتی از او در کنگره راجع به «فلســفه تغییر رژیم» در سیاست خارجی آمریکا نســبت به ایران سؤال شد، پاسخ داد: «با اینکه این سیاســتها همچنان در حــال تبیینند، اما آمریکا با گروههای اپوزیســیون ایرانی برای تغییر صلحآمیز حکومت همکاری خواهد کرد .»

بااینحــال، تحلیلگــر ســایت پولیتیکــو، ضمن اشــاره به نامه جمعــی از اصلاحطلبان ایرانی کــه در اعتراض به لحن مداخلهجویانــه ترامــپ در امور داخلی ایران منتشــر شــد، مینویسد: «طرحهایی مانند تغییر رژیم میتواند مسیر سیاست در ایران را به ســمت نادرستی هدایت کند. مایک مورل، رئیس سابق سی.آی.ای، معتقد اســت چنین سیاستی تنها نیروهای ترقیخــواه ایرانی را ضعیف میکند و به جنــاح مقابل اجازه میدهد تا با یادآوری تاریخی پر از حضور خارجیها، بیگانگان را دوباره به دخالت در ایران متهم کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.