نگاهي به رأي دادگاه آمریكایي براي مصادره اموال «بنیاد علوي»

Shargh - - دیپلماسی -

هیئــت منصفــه دادگاهي در نیویــورک، بنیاد علــوي را بــه ارتباط با دولــت ایــران، ارتکاب یا مشــارکت در اعمال تروریستي و پولشویي متهم کرده و بــه مصادره امــوال و دارایيهاي آن رأي داده. آنچه مسلم است فضاي سیاسي و رسانهاي ضد ایراني در آمریکا بر فرایندهاي رســیدگيهاي قضائــي در دادگاههاي این کشــور اثر گذاشــته و رســیدگي عادلانه در مســائلي که با ایران ارتباط دارد، مقدور نیست. دادســتاني آمریکا تقریبا یك دهــه براي اثبــات ارتباط این بنیاد بــا ایران وقت گذاشــته و در دادگاه اخیر موفق به این کار شــده است. آنها با اشــاره به اینکه مدیریت بنیاد علوي تحریمهــاي آمریکا را نقض کــرده، مدعي اثبات رد پاي بنیاد در فعالیتهاي مرتبط با پولشــویي هستند. مبناي استدلالشان اســناد بازیافتي و نیز اســناد کشفشده در لانگآیلند اســت که از زبان یک شــاهد پرونده به نام سید حسامي کیشه نقل میشــود. حسامي که وکیل بنیاد علوي صلاحیت او را زیر ســؤال برده و ميگوید از سال 2007 مبلغ 784 هزار دلار از دولت آمریکا پول گرفته و بهدلیل نیاز مالي به خدمت پلیس آمریکا درآمده اســت؛ در گذشــته دبیــر اجرائي بنیاد بــوده و بهصورت مخفیانه مذاکرات اعضــاي هیئتمدیره را ضبط کرده است. بههرحال هیئت منصفه این دادگاه به مصادره اموال بنیــاد رأي داده و این یعني اموال بنیاد به نفع قربانیــان فعالیتهاي به تعبیر آنها تروریســتي ایران، هزینه خواهد شد. مشخصترین دارایي این بنیاد ســاختماني 36 طبقه با مساحت 382 هــزارو 500 فوت مکعبــي در خیابان پنجم منهتن است. رأي اخیر قابلواخواهي است و بنیاد علوي احتمالا به این تصمیم اعتراض خواهد کرد؛ امــا اگر بار دیگر این بررســيها در فضاي متأثر از فضاسازيهاي رســانهاي ضد ایراني انجام شود، نتیجــه متفاوتي حاصــل نخواهد شــد؛ بنابراین خوب اســت به پیشــینه این پرونده، شکلگیري و فعالیتهاي بنیاد در این ســالها توجه شــود تا بــا درنظرگرفتن ثبــت این بنیــاد در آمریکا و روند فعالیتهایش در ســالیان امکان بررسي عادلانه فراهم شــود. ایــن بنیاد در ســال 1973 با هدف پیشــبرد زمینههــاي فرهنگي ایران و اســلام در آمریــکا و کمــک به مــدارس و بیمارســتانهاي عمومــي و نهادهاي عامالمنفعه از ســوی بنیاد فرهنگي پهلوي تأسیس شــد و بعد از انقلاب به بنیاد علوي تغییر نام داد و بهعنوان یك مؤسســه مســتقل و خیریه در آمریکا به ثبت رســید. بیشتر اعضــای هیئتمدیره آن تغییر کردند و در ســال 1989 با بانک ملي ایران شریك شد. به این صورت کــه 60 درصد ســاختمان بــه بنیــاد و 40 درصد ساختمان به شرکت آسا از طرف بانک ملي تعلق داشت. گفتني است، شــرکت سهامي آسا Assa( Corp) یک شرکت فراساحلي در جزیره جرسي - در چنل آیلنــدز ‪Channel Islands(‬ ) از جزایر بین فرانســه و بریتانیا در کانال مانش - اســت و هیچ ارتباطي با دولت ایران ندارد. البته برخي بانکها و شرکتها ســهام این شرکت را خریداري کرده و در آن مشارکت دارند.

نکته درخور توجه این اســت کــه بنیاد علوي بــه اعتبــار ثبت در آمریــکا و همین مشــارکت و فعالیتهاي خیریــه و عامالمنفعــه از پرداخت مالیات در نیویورک و سراســر آمریکا معاف شــده اســت. عــلاوه بر این بنیــاد علوي معتقد اســت مالکیت شــرکت آسا که بانک ملي ایران سهامدار آن اســت، قبل از سال 1995 و اعمال تحریمهاي یکجانبه آمریکا علیه ایران از سوي آن بانک به دو فرد خصوصي ایراني منتقل شــده است؛ بنابراین نوع ارتباط شرکت آسا با بنیاد علوي و نیز استقلال بنیاد از جمهوري اســلامي ایران و التزام این بنیاد به قوانین تحریمي آمریــکا علیه ایران، موضوعي محرز و اثباتشــدنی اســت کــه وکلاي این بنیاد نیــز در همه مراحل دادگاه بــه همین موضوعات استناد کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.