تغییر در مدیریت قرارگاه ثارالله

Shargh - - دیپلماسی -

در نهایت شــورای امنیت ملی از محضر فرمانده کل قوا درخواســت کنند و معظمله با ورود نیروهای مســلح و نظامی موافقت کنند؛ که در تهران ســپاه و بسیج مســئولیت را برعهده دارد که دقیقا تا شب 23 تیر ماه، شــورای امنیت ملی بعــد از طی این فرایند و گذشــت درگیریهایی در میدان انقلاب، فردوســی، داخل ســتاد محل نماز جمعه که به آتش کشــیده شــد، اجتماعات داخل دانشــگاه تهــران، از محضر فرمانده کل قوا درخواســت کردند و فرمانده قرارگاه ثارالله تهران رسما وارد شــد». اسفند 88 هم سردار رجبزاده فرمانده ســابق نیروی انتظامی به اقدامات قرارگاه ثارالله در حوادث پس از انتخابات همان سال اشــاره کرده بود: «روز انتخابات در شهر تهران امنیت به صورت کامــل حکمفرما بود ولی فردای انتخابات تجمعات آغاز شد و اغتشاشــگران با جمعیت بسیار زیاد در حــدود 11 نقطه تهران تجمــع کردند ولی با برنامهریــزی و عملیات ویژه ناجا و قــرارگاه ثارالله به مرور این تجمعات کنترل و پس از 30 خرداد جمعیت آنها بســیار کاسته شد و ســرانجام پس از روز عاشورا به صورت کامل کنترل شــد و مردم حساب خود را از اغتشاشــگران جدا کردند». ســال گذشته هم پس از ورود پرنده ناشــناس به محدوده قرمز تهران، سردار سیدعلیرضا ربیعی، جانشین معاونت عملیات قرارگاه ثارالله تهران به وظیفه امنیت قرارگاه در تأمین امنیت تهران اشاره کرده بود. او به تسنیم گفته بود: «با توجه به اینکــه تأمین امنیت تهران برعهــده قرارگاه ثارالله اســت، فضای امنیتی تهران را هم برعهــده قرارگاه ثارالله گذاشتهاند، برایناساس، صدور هرگونه مجوزی برای پرواز اینگونه پرندهها و مسئولیت آن برعهده این قرارگاه است .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.