تنها راه براي حاكمیت در دنیاي كنوني دموكراسي است

Shargh - - دیپلماسی -

اخیرا در ســخنان یکي از دولتمردان بیان شــده بــود امام علي)ع( ولایت و امامــت را با آراي مردم دانســته و گفته دموکراســي میراث علي)ع( است. ایــن حرف، حرف عجیبي اســت؛ زیرا شــما یک ذره از نهجالبلاغه را دیدهایــد و خطبههاي دیگر و آیات قرآن را ندیدهاید». روحاني پاسخ منتقدان خود را در یکي از آخرین مراســمهاي افطاري ماه رمضان داد و با تأکید بــر اینکه وليفقیه پیــش از گرفتن رأي از خبرگان براي حکومت، ولایت دارد گفته بود : «اما اگر بخواهد حکومت تشکیل دهد و بر مردم فرمانروایي کند، بســط ید ميخواهد. بدون بسط ید نميشود. با دعوت مردم است که ميآید... مولاي ما امیر مؤمنان مگر فقط پنج ســال آخر امامت و ولایت داشت؟... درعینحال امیر مؤمنان حاکم نبود، شــرایط جامعه به گونهاي بود که نتوانســت تولاي امور را در دست بگیرد. 2٥ ســال طول کشــید تا آنطور کــه پیامبر ميخواســت، مــردم جمع شــوند. وقتــي جامعه زمینهاش آماده شد، حکومت را در دست گرفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.