واكنش جهانگیري به آزادسازي موصل

Shargh - - دیپلماسی -

ايســنا:

معاوناول رئیسجمهور آزادســازي موصل را نقطه پایان حیات گروههاي تروریســتي و ایجاد ثبــات و امنیت در منطقــه توصیف کرد. در توییت اســحاق جهانگیري آمده است: پیروزي مردم و دولت عراق بر داعش با آزادســازي شهر مهم و تاریخي موصل، نقطه پایان حیات گروههاي تروریستي و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.