انتخابات نقطه وصل است و نه فصل!

Shargh - - دیپلماسی - كريم ارغندهپور

با اينكه از برگزاري انتخابات بيش از يكماهونيم ميگذرد، ولي تخريبها عليه دولت همچنان ادامه دارد و ظاهرا قرار نيســت از حجم آنها كاسته شود. آخريــن آنها مداحي سياســي عليــه رئيسجمهور منتخب از تريبوني ملي بود كه قرار بود وحدتآفرين باشد. اين وضعيت به غير از ادامه شكاف اجتماعي، از ميــزان اميد اجتماعي هم خواهد كاســت. اجازه دهيــد كمي دراينباره توضيح دهــم. انتخابات قرار اســت نظر اكثريــت را تأمين كند. برايناســاس بايد بيشتر مردم احساس كنند ترتيب اداره امور در آينده به شيوهاي خواهد بود كه آنها بيشتر ميپسندند. در اين بين آنها بايد احســاس كنند واقعا گشايشهايي در اداره جامعــه اتفاق خواهــد افتاد كه منافع آنها را بيشــتر تأمين ميكند؛ مثلا در شغلشان، در كيفيت آموزش و تحصيل فرزندانشــان، در مسكنشــان، در بهداشــت و درمانشــان، در اوقاتفراغتشان و از اين قبيل و همينطور در رقابتهاي سياســي آينده، در رسانهها، در ميزان آزاديها، در سياست بينالملل و ... . انتخابات سازوكاري است كه بر اساس آن اكثريت جامعه به آرامش و ســطح رضايتمندي بيشــتري ميرسد، چون تصور ميكند در متن زندگي و اجتماع به خواست خود نزديكتر ميشــود و اقليت نيز در مقام عمل به آن گردن مينهد، اگرچه امكان انتقاد دارد و براي نظر خود تبليغ ميكند و براي آينده خود رأي جمع ميكند. وقتي عملا حجم تخريبها عليه رئيسجمهور منتخب نســبت بــه دوران انتخابات تغيير نكنــد و اكثريت رأيدهندگان احســاس كنند ممكن است برخي وعدههاي رئيسجمهور منتخب محقق نشود، قهرا اميد اجتماعي آسيب خواهد ديد و اين براي قوام و اســتحكام جامعه خوب نيســت. هر پيشرفتي در جامعه به سود همه است؛ چه آنها كه به رئيسجمهور منتخب رأي دادهاند و چه آنها كه ندادهاند. انتخابات يك نقطه عطف براي جامعه است كه اثرش بيشتر از صرفا مصاديقِ انتخابشده اســت. يكي از مهمترين آنها اين اســت كه سازوكار معقول و آرام دستبهدستشــدن كرســي قدرت را نشــان ميدهــد. بهاينترتيــب انتخابــات روابط بين ســطوح مختلف سياســي را تســهيل ميكند و نقطــه وصل و نه فصل اســت. انتخابات از آن نظر كه فيصلهبخش اســت گشايشــي ايجاد ميكند كه جامعه مجددا يكپارچه شود و انسجام خود را بيابد. از سوي ديگر از نظر سياسي، گذشته را به آينده وصل ميكند، بدون آنكه گرههاي كور باقي بمانند. اميد به كمترشــدن اين گرههاي كور دقيقا اميد اجتماعي را بالاتر ميبرد و برعكــس. مهمترين لازمه انتخابات اين اســت كه قواعدش - از جملــه نحوه رفتار قبل و بعــد از انتخابــات- را همه طرفهــا بپذيرند، در غيــر اين صورت همه زيان ميكننــد؛ چه اقليتي كه نميخواهد رفتارش را تغيير دهد و چه بقيه!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.