تولد یک روزنامه تازه

Shargh - - دیپلماسی -

شــرق:

روزنامــه «آســمان آبــى» بــا محتوايى تحليلى، از شــنبه دهم تير روی دكه مطبوعــات قرار گرفــت. اين روزنامه محتــوای اجتماعى، اقتصادی و فرهنگى دارد و در ٣٢ صفحه منتشــر مىشود و اگر مخاطبان از آن اســتقبال كنند و فضای رســانهای و مطبوعاتى كشور ظرفيت داشته باشد، تعداد صفحات آن به ۴٨ خواهد رســيد. صاحبامتياز و مديرمسئول ايــن روزنامه، الناز صالح و فوزيه محمدی هســتند و حامد شفيعى، سردبيری آن را بر عهده دارد. به گفته سردبير اين روزنامه، مشى و مرام آسمان آبى، گزارشى و تحليلى خواهد بود؛ بهطوریكه در روز نخست نيز عكس جلد، غيرخبری و بر اساس گزارش توليدی بوده است. برايناساس، مخاطبانى كه با نقد روزنامههای حال حاضر كشــور، مطالبه گــزارش و تحليل درباره مسائل روز را داشــتند، مىتوانند از مخاطبان آسمان آبى به شــمار بروند بهويژه آنكه شكل و فرم روزنامه نيز بهگونهای است كه به نظر مىرسد جذابيت پنهانى بــرای مجلهخوانهــای حرفهای دارد. ايــن روزنامه تحليلى جديدالانتشار با قطع مترويى منتشر شده و به حوزههايى مانند فرهنگ و هنر، سياست خارجى، اقتصاد، ورزش، جامعه و سياست، گردشگری، محيط زيســت، تاريخ و انديشه، ســلامت، فناوری اطلاعات، انديشه و قضائى مىپردازد. شــورای سياستگذاری آن را هم سرگى بارسقيان، على دهقان، كاظم رهبر و بهمن احمدیاَمويى بر عهده دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.