با قلب �ي آكندهاز غم واندوه درگذش �ت برادري دلس �وز و مهربان مرحوم مغفور

هوالبــاقي

Shargh - - صفحه اول - ازطرف:خانوادهآنمرحوم

شادروانمحمودنريمـان

ب �رادر گرامي مهندس محس �ننرميان «مع�اون وزي�ر راه و شهرس�ازي» رابهاطلاع كليهاقوام، دوستان و آشنايان محترمميرساند. به همين مناسبت مراسم يادبودي روز دوشنبه 4/12/96 از ساعت 16 الي 17:30 در «مسجدنور» واقع در ميدان فاطميبرگزار ميشود. حضور شما س �روران گرامي موجب ش �ادي روح آن مرحوم و تسلي خاطربازماندگان خواهدبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.