اتحاد عليه سود

Shargh - - صفحه اول -

گــروه اقتصــاد: بيســتوهفتمين همايــش ســالانه سياســتهای پولی و ارزی با محور ثبات مالی، بســتر رشد اقتصادی پايدار ديروز در حالی برگزار شد كه سود بالای بانکی بهصورت يکپارچه از سوی مسئولان مورد انتقاد قرار گرفت. فارغ از موضوعات...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.