انتقاد باهنر از سخنان پيش از خطبههاي اژهاي

Shargh - - صفحه اول -

روز گذشــته نشســت ماهانــه جامعــه اســامي مهندسين با ســخنراني دبير کل اين تشکل برگزار شد؛ ســخنرانيای که در آن محمدرضا باهنــر به انتقاد از اتفاقات روزهاي گذشــته در کشور پرداخت. از مداحي نمــاز عيد فطــر گرفته تا ســخنراني محســنياژهاي، سخنگوي قوه قضائيه، پيش از خطبههاي نماز جمعه گذشــته. او گريزي هم به مفهوم «آتش به اختيار» زده است.

به گزارش «ايلنا» باهنر در اين نشست گفته «برخي مســائل تاريخي وجود دارد که ذکر و يادآوري آن لازم اســت؛ ولي بعضي وقتها ميگويند جمله بايد ســر جاي خود بنشــيند و بجا باشد. يک موقع رئيس دولت اول انقــاب ميگفت يک اربابرجــوع عادي نامهاي نوشــته بود. بالاي برگه نوشــته بود من تــو دهن اين دولــت ميزنم. امروز اگــر اين جمله امام نقل شــود خطاب به دولت فعلي درست نيست. من فکر ميکنم اگــر آقــاي اژهاي هــم روز جمعه وارد ايــن بحثها نميشد، درستتر بود. يک عده رفتند گفتند «روحاني، بنيصدر پيوندتان مبارک» حالا آقاي اژهاي اين را گفته است. شايد درست نبود».

او افزود: «ميگويند مهم نيست تو چه گفتي. مهم اين اســت که مخاطب چه فهميده است. شايد گوينده ايــن نيت را نداشــته؛ ولي مخاطب برداشــت ديگري داشته است».

حجتالاســام محســنياژهاي، ســخنگوي قــوه قضائيه در ســخنراني پيش از خطبههاي نماز جمعه تهران با اشــاره بــه حمايت گروههــاي ضدانقاب از بنيصــدر، گفته بــود: «همه جريانهــاي ضدانقاب زير چتــر بنيصــدر جمــع ميشــوند. گروههايي که بنيصدر را قبول نداشــتند؛ از چپ، از راست، از عناصر ســلطنتطلب، از اعضاي حــزب بعث عــراق و... و بنيصــدر مغرور بــه رأي مردم نيز مــردم و نهادهاي نظام را تخريب ميکند. پس از اين تخريبها که از زبان رئيسجمهور وقت و تريبونهاي رسمي بيان ميشود، اتفاقــات دهــه ۶۰ رخ ميدهد. ترورهــا راه ميافتد و هزاران انسان به خاک و خون کشيده ميشوند.»

درباره مداحي روز عيد فطر نقدها را وارد ميدانم

باهنر در ادامه با اشــاره به حواشــي روز عيد فطر گفــت: «دربــاره مداحــي روز عيد فطر مــن نقدها را وارد ميدانــم. بعــد از يک مــاه روزه و تعبد و طاعت و اطاعت، مردم براي جشــن و عيديگرفتن ميآيند و اينکه اين روز به يک مسئلهاي کشانده شود که خطاب بــه رئيسجمهــور مداحي شــود، کار درســتي نبود. مســئولان ســتاد نماز جمعه گفتند از محتوا بياطاع بودند. شــايد اين طور بوده. من خودم بعضي وقتها دعوت شــدم و هيچگاه ســتاد با من چک نکرده و به ظاهرِ طرف اعتماد ميشــود. اين بعيد نيست؛ اما اين باعث ميشــود سعي کنند بيشــتر از قبل اين موارد را کنترل کننــد». روز عيد فطر و پيــش از آغاز نماز عيد، يکي از مداحان به قرائت شــعري پرداخت که به نظر بسياري توهين به رئيسجمهوري بود.

متأســفانه برخي حرفهــاي تنــد در جامعه زده ميشود

او دربــاره «آتــش به اختيــار» هم صحبــت کرد: «متأســفانه برخــي حرفهــاي تنــد در جامعه زده ميشــود. در برخي جاهــا ميگويند آيــا تنفيذ انجام ميشــود يا نه و از اين ترديدها ايجاد ميکنند يا اينکه زمان انتخابــات هرکس چه گفت و صداوســيما بايد تکليفش يکســره شود و نيروهاي مسلح ما چه شدند. رئيسجمهور اگر در رسانه ميگويند چرا نيروهاي سپاه کار اقتصــادي ميکنند و دولت تفنگدار داريم، فرمانده ســپاه هم ميگويند ما تفنگ هم داريم. اين پينگپنگ شروع شده اســت. همين زمينهای ميشود که برخي بروند روز قدس بــه رئيسجمهور فحش بدهند و اين را تعبير کنند به آتــش به اختيار و بعد حضرت آقا آن را تفسير کنند .»

باهنــر بــا بيــان اينکــه خــود حضــرت آقــا سخنرانيهايشان را فکر ميکنند و مينويسند، تأکيد کرد: «اگر کســي آتش به اختيار را مســاوي تحقير و فحش بدانــد، رهبري بايد بنده خدا توضيح دهد که منظــور من اين نبود و اين کار نيروي انقابي را بدنام ميکند .»

او در خال سخنانش به حادثه تروريستي تهران هم اشــاره کرد. باهنر گفــت: «اين اتفاق در مجلس با بعضي تغييرات ساده ميتوانست جلوگيري شود. هزينههاي زيادي شده و نيروهاي ما بر منطقه تسلط خوبي دارنــد؛ بهطوريکه هر کجــا داعش حرکت ميکنــد، زير چتــر اطاعاتي ماســت و نيروهاي ما تصميم ميگيرند کجا بــا او برخورد کنند. البته وارد جزئيات نميشوم که در دقايق اوليه نيروهاي امنيتي يک اســلحه در دست نداشــتند؛ البته اين استراتژي آنهــا بود؛ ولي بــه نظر ميرســد نقطهضعف بوده اســت. بايد مناطق حساس و حياتي در دفاع از خود تجديدنظر کننــد. مدافعان اين اماکــن بايد هفت يا هشت برابر آمادگي داشته باشند؛ چون حملهکننده زمان و مکان را انتخاب ميکند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.