وعده تازه براي پرداخت بدهي زنجاني

Shargh - - سیاست -

شرق: وکيل بابک زنجاني روز گذشته از پيشنويس قرارداد شرکاي خارجي زنجانــي با نمايندگان شــرکت نفت خبــر داده اما گويا هنوز بر ســر ميزان بدهيهاي بابک زنجاني اختاف وجود دارد.

به گزارش ايســنا، رســول کوهپايهزاده «ادعا» کرد: «پــس از چندين ماه مذاکره با نمايندگان شــرکت ملي نفت ايران، کارشناســان وزارت اطاعات و موکلم و شــرکاي خارجي او، به منظور ارائه راهکار براي پرداخت بدهي، نهايتا پيشنويس قرارداد مربوطه تهيه شــد اما آنچه محل اختاف اســت، ميزان مبلغ بدهي موکلم به شمار ميرود».

او افزود: «شرکاي خارج از کشور موکلم، در اين قرارداد متعهد ميشوند کــه عينا مبلغ بدهي منــدرج در دادنامه قطعي که به عنــوان رد مال بايد پرداخت شــود را پرداخت کنند. اين مبلغ در دادنامــه قطعي يکميليارد و 9۶۷ ميليون و ۵۰۰ هزار يورو قيد شده است».

«ادعا» شايد کلمه درســتي براي توصيف حرفهاي وکيل بابک زنجاني باشــد، او بارها در اين چند ســال از پرداخت بدهيهــاي موکلش صحبت کرده اما اتفاقي نيفتاده اســت. به طور مثال او در دي ماه 94 در گفتوگو با «شرق» ابراز اميدواري کرده بود زنجاني پس از لغو تحريمهاي ايران بدهي دوميليارد يورويي خود را به شــرکت نفت پرداخــت خواهد کرد. يا يک بار وکيل مدافع شــرکت نفت HK از برگزاري جلسهاي با حضور بابک زنجاني و نمايندگان بانک مرکزي خبر داده و گفته بود زنجاني پيشــنهاد کرده بدهي خود را از طريق يک بانک چيني پرداخت کند.

اما هيچکدام از اين ادعاها عملي نشد تا داد مسئولان دولتي هم در بيايد. شهريور دو سال پيش بود که اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهوري اعام کرد: «او تاکنون يک ســال اســت که در زندان به ســر ميبــرد اما با گردنکلفتي هيچگاه اين پولها را پس نداده است».

بيــژن زنگنه، وزير نفت نيز يک ماه پيش دربــاره بابک زنجاني گفته بود: «ايشان با سود پول خود ۱3 هزار ميليارد تومان از پول ملت ايران را خورد و برد و اکنون هم راحت در زندان ميچرخد و زبانش دراز اســت. آقاي بابک زنجاني هفتهاي يک بار از من شکايت ميکند که چرا به من گفتهاي دزد!»

تشكيك در ميزان بدهي

وکيل زنجاني در ادامه گفتوگوي خود با ايسنا، عنوان کرد: «وزارت نفت مدعي اســت مبلغ خســارت، بيش از عدد موجود در دادنامه اســت اما در اين راســتا بايد برخي مســائل مورد توجه قرار گيرد؛ اولا اينکه وفق قوانين و مقررات، موکلم ملزم به پرداخت وجهي اســت که در دادنامه قطعي آمده اســت و الباقي صرفا ادعاي يکي از طرفين دعواست که تا اين لحظه مستند به هيچ دادنامه قطعي نيســت. ثانيا اساسا خســارت تأخير تأديه بر اساس قوانين مربوطــه صرفا درخصوص وجه رايج موضوعيــت دارد، نه ارزهاي خارجــي که بدهي موکل بر مبناي واحد پولي خارجي )يورو( بوده اســت و در دادنامه قطعي نيز مبلغ به يورو محاســبه شده است. ثالثا، شرکت نفت به قرارداد ۱۵ ارديبهشت 9۲ استناد ميکند در حالي که چنانچه اين قرارداد مســتند ادعا واقع شــود، ارزش ملک موکلم در خيابان ايرانزمين به عنوان وثيقه هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان محاســبه و مورد توافق طرفين قرار گرفته است؛ لذا از صدر تا ذيل قرارداد بايد الزامآور و صحيح تلقي شود.»

کوهپايــهزاده همچنيــن گفته اســت: «اخيرا در ســفري که بــه همراه نمايندگان شــرکت نفت و شرکاي خارجي موکلم و ساير مقامات ذيصاح به يکي از کشــورهاي خارجي داشتيم، مجددا شرکاي خارجي اعام کردند، تعهد ميکنند که عدد مندرج در دادنامه را پرداخت ميکنند. شــرکت نفت حســب اطاع، موضوع را جهت کسب تکليف به ســتاد هماهنگي مبارزه با مفاســد اقتصادي ارجاع داده اســت و هماکنون منتظر هستيم اين ستاد درباره اين موضوع اعام نظر کند تا در اســرع وقت قرارداد فيمابين امضا و تعهدات طرفين انجام و بدهي تسويه شود.»

حاضرم بميرم پولها را برنگردانم

بر همين اســاس روز گذشــته مســئول کميته ويژه حقوقي مجلس نيز به بيــان ناگفتههايي از پرونــده بابک زنجاني، متهم بــزرگ نفتي پرداخت. محمدعلي پورمختار که پيش از اين رياست کميسيون اصل 9۰ مجلس بود، به «جام جم آناين» گفت: «با جلســاتي که قبل از دســتگيري با اختاسگر بزرگ نفتي داشتيم، معلوم شد او ارادهاي براي بازگرداندن بدهي خود ندارد و بيشــتر بهدنبال سفسطه است». او به شرح جلسهاي که با حضور نماينده بانک مرکزي انجام شــد، پرداخت و افزود: «مقرر شد که زنجاني معوقات و بدهــي خود را به بانکها بازگردانــد. او ادعا ميکرد پولهاي من نزد بانکي در تاجيکستان است. لذا براي دريافت وجوه به همراه نماينده بانک مرکزي عازم اين کشــور شــدند. پس از اينکه نماينده بانک مرکزي از سفر برگشت، دو روز بعد بنده نتيجه را پيگير شــدم که عنوان کردند مسئله حل شده، پول در حساب زنجاني است و به حســاب بانک مرکزي وازير ميشود. سپس بر مبناي اين خبر هم مصاحبه کردم که پولها وصول خواهد شــد، ولي بعدا کاشف بهعمل آمد مسئله حل نشــده و پولها همچنان به کشور بازنگشته اســت. متأســفانه بابک زنجاني ســر نماينده بانک هم کاه گذاشته و به او دروغ گفتــه بــود». پورمختار با بيان اينکه زنجاني از نحــوه برخورد با او در جريان رســيدگي به تخلفاتش، ناراضي بود، افزود: «در يکي از جلســات به بنده گفت: اگر قرار باشــد من را زنداني کنند، حاضر به مرگ خود هســتم تا بدهيها را ندهم، چراکه بالاتر از مرگ ديگر چيزي نيست.»

اين عضو کميته حقوقي قضائي مجلس همچنين به يکي از شــگردهاي خــاص بابک زنجانــي در امر اختاس اشــاره کرد و گفــت: «او در يکي از اقدامات تيزهوشــانه خود سر خارجيها هم کاه گذاشت. به اين ترتيب که از مشــتري نفتي تقاضا ميکرده در نزد بانکي واقع در مالزي )مؤسسه مالي که با سرمايه ۱۵ميليون دلاري به وسيله خود زنجاني تأسيس شد( حسابي افتتاح و پول خريد نفت را به اين حســاب واريز کند. از اين طريق زنجاني ۱۰ ميليــارد دلار از اتباع خارجي اختاس کرده و در حال حاضر از ســوي آنها تحت پيگرد قانوني است .»

آذر سال گذشته بود که حکم اعدام بابک زنجاني متهم رديف اول پرونده نفتي به جرم افســاد فيالارض از طريق اخال در نظام اقتصادي کشــور با تشــکيل و مديريت ســازمانيافته از سوي ديوان عالي کشــور تأييد شد. اما تاکنون و باوجود پيگيريهاي قــوه قضائيه، وزارت اطاعات، وزارت خارجه و نفت هنوز پولي به خزانه دولت برگشــت داده نشــده است. در کنار بابک زنجاني دو متهم ديگر به نامهاي حميد فاحهروي و مهدي شمسزاده نيز به اعدام محکوم شدند اما ديوان عالي کشور حکم اعدام آنها را نقض کرد تا دوباره به پرونده آنها رســيدگي شود. حدود 4۰ روز بعد از اين حکم نيز اداره کل امور بينالملل قوه قضائيه اعام کرد که «ع.ز» يکي از همدســتان بابک زنجاني از طريق پليس بينالملل ناجا و با همکاري ســاير نهادها به کشــور مسترد و به مقامات قضائي تحويل داده شده است. اين متهم که نام اصلي او «عليرضا زيباحالت منفرد» اســت، فردي است که شواهد و صحبتهاي مطرحشده در دادگاههاي بابک زنجاني نشان ميدهد نقش زيادي در کارها و امــورات نفتي او از جمله محموله، تخليه کشــتيها و اجاره مخازن نفت داشــته اســت. 3۰ خرداد نيز وکيل فاحهروي از محاکمه موکلش و متهم رديــف دوم اين پرونده در ۱۷ تير خبر داد و به تســنيم گفته بود شــعبه ۲8 دادگاه انقاب بهعنوان شــعبه همعرض براي رسيدگي مجدد به پرونده اين دو متهم تعيين شده است. حالا با توجه به حرفهاي روز گذشته وکيل بابک زنجاني و همچنيــن تحقيقاتي که از عليرضا زيباحالتمنفرد صورت گرفته، دادگاه اين دو متهم ميتواند نکات تاريک اين پرونده را روشن کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.