آيــا نظاميگري، دموكراســي را تهديد/ تحديد ميكند؟

Shargh - - سياست -

عبــدالله گنجی: ايــن روزها كه كنش مســتمر و منفي رئيسجمهور درباره ســپاه و واكنشهاي آن فضــاي عمومي كشــور را درگير كرده اســت، بهانه خوبي براي بازخواني قاعده كلي جايگاه نظاميان در نظامهاي مردمسالار و دموكراتيك است. روشنفكران جهان ســوم و خصوصا ايــران، تقويــت نظاميان و قــدرت روزافــزون آنــان را امري منفــي ميدانند و عمومــا حكومتهايي را كه قــدرت نظامي آن قابل توجه اســت، با مفهــوم «نظامهاي ميليتاريســتي» در مفهــوم مقابل «نظــام دموكراتيــك» معنادهي ميكنند.بهطــور مثال جناب زيباكلام معتقد اســت اگر ما برويم با آمريكا مســائلمان را حل كنيم )كه از نگاه ايشان مقصر اين صحنه صددرصد ايران است( لازم نيســت هزينه صرف موشــك S3٠٠ كنيم بلكه همين پــول را صرف خريــد هليكوپترهاي آبپاش ميكنيــم تا از ســوختن جنگلهايمــان جلوگيري نماييم. روشــنفكران و ايضا بخش فكري اصلاحات در ايران تقويت جنبههاي نظامي و دفاعي كشــور را به معني تهديد دموكراســي ارزيابي ميكنند و آن را نشــان ضعف حاكميت ميدانند... اگر روشــنفكران خود را غربيتر از غربيهــا ندانيم بايد آنان را صرفا موجوداتي «متفاوتخواه» دانســت كه شناي خلاف جهــت رودخانــه را صرفا بــراي ديدهشــدن انجام ميدهند و حربه ديگري براي خودنمايي در ســپهر سياسي كشور ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.